อว. ประกาศให้นักศึกษามุสลิม หยุดเรียนประกอบศาสนกิจทางศาสนาได้

อว. ประกาศให้นักศึกษามุสลิม หยุดเรียนประกอบศาสนกิจทางศาสนาได้

อว. ออกประกาศให้นักศึกษามุสลิมหยุดเรียนเพื่อประกอบศาสนกิจวันสำคัญทางศาสนาได้ เนื่องในวันเฉลิมฉลองวันตรุษอีดิ้ลฟิตรีและวันตรุษอีดิ้ลอัฏฮา โดยไม่นับเป็นวันลา ไม่ถือเป็นการขาดเรียนหรือขาดสอบ

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.อว. ได้มีนโยบายให้นักศึกษามุสลิมหยุดเรียนเพื่อประกอบศาสนกิจวันสำคัญทางศาสนา

กระทรวง อว. จึงได้ออกประกาศเพื่อให้นักศึกษามุสลิมสามารถหยุดเรียนเพื่อประกอบกิจกรรมดังกล่าวได้

อว. ประกาศให้นักศึกษามุสลิม หยุดเรียนประกอบศาสนกิจทางศาสนาได้

โดยขอให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนเรื่องการให้นักศึกษามุสลิมสามารถหยุดเรียนหรือสอบเพื่อไปประกอบศาสนกิจเนื่องในวันเฉลิมฉลองวันตรุษอีดิ้ลฟิตรีและวันตรุษอีดิ้ลอัฏฮาได้โดยไม่นับเป็นวันลา และไม่ถือเป็นการขาดเรียนหรือขาดสอบ

“นโยบายนี้สอดคล้องกับนโยบาย “เรียนดี มีความสุข มีรายได้” ของ รมว.อว. ที่ได้มอบไว้เป็นแนวทางการดำเนินงานของกระทรวง อว. ตั้งแต่แรกเข้ารับตำแหน่ง

ซึ่งเป็นการยึดนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง นักศึกษาที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวง อว. ต้องได้เรียนอย่างมีความสุข สิ่งไหนที่เป็นข้อจำกัดก็จะพยายามปลดล็อคหรือทำให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ขณะที่คุณภาพการเรียนการสอนก็ต้องไม่ลดลงด้วย“ พญ.เพชรดาว กล่าว