กยศ. ประกาศสถานศึกษา 4,184 แห่ง ที่เข้าร่วมให้กู้เงินปี 2567 เปิดระบบกู้ 1 เม.ย.นี้

กยศ. ประกาศสถานศึกษา 4,184 แห่ง ที่เข้าร่วมให้กู้เงินปี 2567 เปิดระบบกู้ 1 เม.ย.นี้

กยศ. ประกาศรายชื่อสถานศึกษา 4,184 แห่ง ที่เข้าร่วมให้กู้เงินปี 2567 พบยกเลิกกิจการ 1 แห่ง ปิดกิจการ 1 แห่ง และถูกเพิกถอน 1 แห่ง พร้อมเปิดระบบให้ยื่นกู้ได้ตั้งแต่ 1 เม.ย.นี้

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประกาศรายชื่อ 'สถานศึกษา' ที่เข้าร่วมการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา รวม 4,184 แห่ง พบสถานศึกษายกเลิกกิจการ 1 แห่ง ปิดกิจการ 1 แห่ง และถูกเพิกถอน 1 แห่ง ขอให้นักเรียน นักศึกษาผู้ที่ต้องการขอกู้ตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาก่อนยื่นคำขอกู้ และสามารถยื่นขอกู้ยืมได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนนี้ เป็นต้นไป

 

 

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า ขณะนี้ กองทุนฯได้ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในปีการศึกษา 2567 จำนวนทั้งสิ้น 4,184 แห่ง แบ่งเป็น

 

  • ระดับมัธยมศึกษา 3,062 แห่ง
  • ระดับอาชีวศึกษา 804 แห่ง
  • ระดับอุดมศึกษา 318 แห่ง

 

ในปีนี้มีสถานศึกษายกเลิกกิจการ 1 แห่ง ปิดกิจการ 1 แห่ง และถูกเพิกถอนการเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนฯ 1 แห่ง เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามระเบียบและบันทึกข้อตกลงฯ

 

 

ทั้งนี้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้มีการประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯประจำสถานศึกษาให้สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนให้กู้ยืมได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสถานศึกษามีหน้าที่เตรียมการให้กู้ยืมเงิน ตรวจสอบคุณสมบัติ สัมภาษณ์ และคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่สมควรจะได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินกู้ยืม เพื่อการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนฯกำหนด รวมถึงประชาสัมพันธ์เผยแพร่กฎ ระเบียบ ประกาศและหลักเกณฑ์ต่างๆ รวมทั้งประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงิน ณ บริเวณสถานศึกษาและเผยแพร่ทางสื่อของสถานศึกษา

 

สถานศึกษาทุกแห่งที่เข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนฯต้องมีการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยหลักสูตร/สาขาวิชาต้องได้มาตรฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือหน่วยงานต้นสังกัดอื่นๆ กำหนด ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด มีความพร้อมด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงบุคลากรต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานกองทุนฯอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยขอให้นักเรียน นักศึกษาผู้ที่ต้องการขอกู้ตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาก่อนยื่นคำขอกู้ได้ที่เว็บไซต์ www.studentloan.or.th ซึ่งกองทุนฯจะเปิดระบบการให้กู้ยืม (DSL) ยื่นขอกู้ยืมผ่านแอปพลิเคชัน กยศ.Connect ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนนี้ เป็นต้นไป

 

กยศ. ประกาศสถานศึกษา 4,184 แห่ง ที่เข้าร่วมให้กู้เงินปี 2567 เปิดระบบกู้ 1 เม.ย.นี้

 

  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (คลิก)
  • ยื่นกู้ได้ เช็กยอดง่าย จัดการได้ด้วยตนเอง แค่มี กยศ.Connect (คลิก)

 

รายชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมการดำเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่สามารถดำเนินการให้กู้ยืมเงินแทนกองทุน ในปีการศึกษา 2567

 

  • แนบท้ายประกาศรายชื่อ ปีการศึกษา 2567 แนบ 1 (คลิก)
  • แนบท้ายประกาศรายชื่อ ปีการศึกษา 2567 แนบ 2 (คลิก)