กยศ. มอบประกาศเกียรติคุณ สถานศึกษา ชำระหนี้ดี ม.พะเยา ซิวอันดับ 1 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

กยศ. มอบประกาศเกียรติคุณ สถานศึกษา ชำระหนี้ดี ม.พะเยา ซิวอันดับ 1 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

กยศ. มอบประกาศเกียรติคุณ สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 25 แห่ง - ระดับอาชีวศึกษา 25 แห่ง ที่มีอัตราชำระหนี้ดีที่สุดของประเทศ ม.พะเยา คว้าอันดับ 1 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

วันนี้ (29 มีนาคม 2567) ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 25 แห่ง และระดับอาชีวศึกษา 25 แห่ง ที่มีอัตราชำระหนี้ดีที่สุดของประเทศ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานของสถานศึกษา โดยมีนายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง และประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นผู้มอบรางวัล 

 

 

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า จากการที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้จัดอันดับข้อมูลสถิติการชำระหนี้ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา และระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ที่มีผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืนกองทุน จึงได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับแรกของประเทศ ประจำปี 2566 รวมจำนวนทั้งสิ้น 50 แห่ง เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานของสถานศึกษาที่เข้าร่วมการดำเนินงานกองทุน 

 

โดย สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุดอันดับที่ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยพะเยา และได้เรียงลำดับรายชื่อสถานศึกษา 25 อันดับ ดังนี้ 

 

1. มหาวิทยาลัยพะเยา   

2. มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่         

6. มหาวิทยาลัยนเรศวร  

7. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   

8. มหาวิทยาลัยมหิดล  

9. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

10. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

11. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

14.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

15. มหาวิทยาลัยบูรพา 

16. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

17. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

18. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

19. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

20. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  

21. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

22. มหาวิทยาลัยทักษิณ

23. มหาวิทยาลัยแม่โจ้          

24. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

กยศ. มอบประกาศเกียรติคุณ สถานศึกษา ชำระหนี้ดี ม.พะเยา ซิวอันดับ 1 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

 

 

สำหรับ สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุดอันดับที่ 1 ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง และได้เรียงลำดับรายชื่อสถานศึกษา 25 อันดับ ดังนี้

 

1. วิทยาลัยเทคนิคลำปาง   

2. วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน  

3. วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์   

4. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

5. วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย         

6. วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

7. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  

8. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

9. วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร   

10. วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ

11. วิทยาลัยเทคนิคนางรอง    

12. วิทยาลัยเทคนิคน่าน   

13. วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย    

14. วิทยาลัยเทคนิคแพร่

15. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์     

16. วิทยาลัยเทคนิคเลย 

17. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 

18. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร 

19. วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์   

20. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย               

21. วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร   

22. วิทยาลัยเทคนิคระยอง 

23. วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร  

24. วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 

25. วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 

 

ทั้งนี้ มีสถานศึกษาที่เข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนทั่วประเทศกว่า 4,000 แห่ง ซึ่งสถานศึกษาทุกแห่งล้วนเป็นกำลังสำคัญในการสร้างคนให้มีความรู้ ความสามารถ อีกทั้ง ยังช่วยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษา ผู้กู้ยืมมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการชำระเงินคืนกองทุน เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้ผู้กู้ยืมรุ่นต่อไป โดยกองทุนคาดหวังให้สถานศึกษาทุกแห่งได้มีการรณรงค์ส่งเสริมในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องอันจะส่งผลให้กองทุนเป็นทุนหมุนเวียนที่ให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาทุนมนุษย์และสร้างอนาคตให้คนไทย ซึ่งเป็นกำลังสำคัญให้กับประเทศชาติในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

 

กยศ. มอบประกาศเกียรติคุณ สถานศึกษา ชำระหนี้ดี ม.พะเยา ซิวอันดับ 1 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

 

กยศ. มอบประกาศเกียรติคุณ สถานศึกษา ชำระหนี้ดี ม.พะเยา ซิวอันดับ 1 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

 

กยศ. มอบประกาศเกียรติคุณ สถานศึกษา ชำระหนี้ดี ม.พะเยา ซิวอันดับ 1 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

 

กยศ. มอบประกาศเกียรติคุณ สถานศึกษา ชำระหนี้ดี ม.พะเยา ซิวอันดับ 1 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2