CBS จุฬาฯ เปิดหลักสูตร MSB ติดอาวุธธุรกิจข้ามศาสตร์ จบ ป.โท ใน 1 ปี

CBS จุฬาฯ เปิดหลักสูตร MSB ติดอาวุธธุรกิจข้ามศาสตร์ จบ ป.โท ใน 1 ปี

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตรตรีควบโท MSB (Master of Science in Business) ลงนาม MOU ห้าคณะศาสตร์สุขภาพ และคณะอื่นๆ ภายในจุฬาฯ บูรณาการข้ามศาสตร์ เรียนป.โท เพิ่มอีก 1 ปี ปั้นผู้ประกอบการยุคใหม่ รองรับโลกอนาคต

Key Point : 

  • ปัจจุบัน การเรียนรู้เพียงศาสตร์เดียวอาจจะไม่เพียงพอต่อโลกการทำงาน และความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนไป 
  • ล่าสุด CBS จุฬาฯ เปิดหลักสูตรปริญญาตรีควบโท MSB เปิดรับนิสิตจากคณะต่างๆ ในจุฬาฯ ต่อยอดการเป็นผู้ประกอบการ เรียนป.โท เพิ่มอีกเพียง 1 ปี
  • หลักสูตรดังกล่าว ถือเป็นการเสริมองค์ความรู้ด้านธุรกิจ ลดระยะเวลาเรียนให้น้อยลง เกิดความร่วมมือระหว่างคณาจารย์ข้ามคณะ นำมาซึ่งการพัฒนาความรู้และการบูรณาการข้ามศาสตร์

 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ Chulalongkorn Business School (CBS) เปิดหลักสูตรปริญญาตรีควบโท MSB (Master of Science in Business) การบูรณาการข้ามศาสตร์จากระดับปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ภายในจุฬาลงกรณ์ฯ สามารถลงควบปริญญาโททางด้านธุรกิจ โดยล่าสุด เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ได้มีการลงนาม MOU ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ สร้างบัณฑิตใหม่ที่นอกจากจะมีปริญญาจากศาสตร์เฉพาะทางทั้งกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ แล้ว ยังมีโอกาสได้ปริญญาทางธุรกิจเพิ่มเป็นการปูทางสร้างผู้ประกอบการยุคใหม่ในโลกอนาคต

 

CBS จุฬาฯ เปิดหลักสูตร MSB ติดอาวุธธุรกิจข้ามศาสตร์ จบ ป.โท ใน 1 ปี

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

 

 

ทั้งนี้ ผ่านมา CBS ได้มีการลงนาม MOU หลักสูตรดังกล่าว ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ และจะมีการลงนามร่วมกับคณะอื่นๆ อีกในโอกาสต่อไป โดยนิสิตใช้ระยะเวลาเรียนเพิ่มอีกเพียง 1 ปี ในช่วงเสาร์อาทิตย์ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน รับนิสิตปีนี้เป็นปีแรก 50 คนจากทุกคณะที่สนใจ ซึ่งจะเรียนหลังจากปี 4 หรือ เก็บหน่วยกิตครบ 120 หน่วยกิต

 

ศ.ดร. วิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBS) กล่าวว่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีซึ่งมีการเรียนการสอนทางด้านธุรกิจ โดยมีหลักสูตร MBA ซึ่งมีเกณฑ์ว่าผู้เข้าเรียนจะต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี อย่างไรก็ตาม หลายปีที่ผ่านมาเริ่มเห็นความต้องการของบัณฑิตและตลาดแรงงาน โลกเปลี่ยน ทุกอย่างเปลี่ยน เพราะฉะนั้น หลักสูตรต้องมีการปรับ แต่จะปรับเปลี่ยนอย่างไร จะเปลี่ยนอย่างไรเพื่อให้ยังคงคุณภาพและตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต

 

"หลักสูตร MSB (Master of Science in Business) เปิดโอกาสให้บัณฑิตสายต่างๆ ในจุฬาฯ โดยการบูรณาการข้ามศาสตร์ เติมเต็มซึ่งกันและกัน หลักสูตรนี้จะได้นำเสนอความรู้แนวปฏิบัติจริง การทำแผนธุรกิจจริง และประสบการณ์ที่จะได้รับการถ่ายทอดจาก CEO ชั้นนำระดับประเทศ ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดกับศาสตร์เดิมที่เรียนอยู่ถือเป็นการติดปีกความรู้ทางธุรกิจ โดยนำเสนอให้กับทุกคณะฯ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

 

CBS จุฬาฯ เปิดหลักสูตร MSB ติดอาวุธธุรกิจข้ามศาสตร์ จบ ป.โท ใน 1 ปี

 

 

เรียนโทจบได้ภายใน 1 ปี

หลักสูตรปริญญาตรีควบโท MSB ( Master of Science in Business) ถือเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทย ที่ตอบรับตลาดแรงงานในเรื่องการบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life long learning) ที่นิสิตสามารถโอนหน่วยกิตจากปริญญาตรีสู่ปริญญาโทได้เลย เพื่อเพิ่มทักษะเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ CEO ระดับประเทศ และการทำแผนธุรกิจจริง

 

โดยหลักสูตร MSB เป็นหลักสูตรแบบ ‘Almost’ MBA ที่รับเฉพาะนิสิตปริญญาตรีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงาน (ผ่านหน่วยกิตรวมระดับปริญญาตรี 120 หน่วยกิต) และประสงค์เรียนต่อเนื่องเพื่อรับปริญญาโทสาขาธุรกิจภายใน 1 ปี องค์ความรู้ประกอบด้วย 5 ศาสตร์วิชาหลัก ได้แก่

• Accounting

• Finance

• Management

• Marketing

• Statistics and Data Science

และโอกาสพิเศษจากวิชาใหม่ล่าสุดเพื่อจุดประกายการปั้นนักวิทยาศาสตร์ให้เป็นนักธุรกิจ ด้วยวิชา CEO Experience Sharing ตั้งแต่ต้นหลักสูตร ตลอดจนเรียนรู้การทำแผนธุรกิจ (Business Plan)ได้อย่างประสบความสำเร็จและยั่งยืน ตลอดจนสร้างความแตกต่างของบัณฑิตและมหาบัณฑิตจุฬาฯ ให้มี Competitive advantages ผ่าน Business mindset การบูรณาการข้ามศาสตร์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการเป็นเจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการ หรือผู้นำองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

 

CBS จุฬาฯ เปิดหลักสูตร MSB ติดอาวุธธุรกิจข้ามศาสตร์ จบ ป.โท ใน 1 ปี

 

บูรณาการศาสตร์สุขภาพและธุรกิจ

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า Motto ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ คือ เราสร้างแพทย์ในแบบที่คุณอยากเห็น ขณะเดียวกัน แพทย์ที่จบไปส่วนหนึ่งจะเป็นผู้บริหาร ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชน หรือ รัฐบาลก็จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องการบริหาร

 

"ความร่วมมือนี้เป็นการตอบโจทย์ความต้องการของแพทย์ในปัจจุบัน ที่เมื่อจบออกไป ส่วนหนึ่งต้องปฏิบัติงานเป็นผู้บริหารสถานพยาบาลร่วมกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จึง จำเป็นต้องใช้ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจและศาสตร์ทางการบริหาร หลักสูตรนี้จะเสริมสร้างความแตกต่างของหลักสูตรแพทย์ศาสตร์ของจุฬาฯ ให้ผู้เรียนสามารถเลือกที่จะเพิ่มทักษะและความรู้ในศาสตร์ที่ตนเองสนใจได้" 

 

ศ.สพ.ญ.ดร.สันนิภา สุรทัตต์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่าสัตวแพทย์ที่จบจากจุฬาฯ ที่ผ่านมามีความต้องการที่จะเสริมสร้างความรู้ทางธุรกิจ หลักสูตรที่มีการบูรณาการกับศาสตร์ด้านสัตวแพทย์จะตอบโจทย์ตลาดแรงงานในปัจจุบันที่ต้องการบัณฑิตที่มีทักษะครบเครื่องและรอบด้าน และนี่คือหลักสูตรปริญญาของสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯที่สามารถต่อปริญญาโททางธุรกิจได้ทันที

 

รศ.ดร.ปาลนี อัมรานนท์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ศาสตร์ทางด้านสหเวชศาสตร์ ปัจจุบันมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก บัณฑิตคณะสหเวชศาสตร์นอกจากมีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมของศาสตร์ทางด้านสหเวชฯ องค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจมีความจำเป็นอย่างมากในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และการประกอบอาชีพ การเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจเพิ่มเติมจะช่วยเสริมส่งให้บัณฑิตคณะสหเวชศาสตร์ ได้องค์ความรู้ครบทุกมิติที่จำเป็น ตลอดจนช่วยเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพในอนาคต

 

ศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดีคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ศาสตร์ทางด้านทันตแพทย์ในปัจจุบันเปิดกว้างมากกว่าจะเป็นแค่ศาสตร์ทางด้านทันตกรรม การเพิ่มองค์ความรู้ทางด้านการบริหาร นวัตกรรม การตลาด การสื่อสารทางธุรกิจของความร่วมมือของคณะต่างๆในหลักสูตรนี้จะเป็นการสร้างความทันสมัยและสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรของทันตแพทย์ จุฬาฯให้มีความแตกต่างกับศาสตร์เดียวกันจากทันตกรรมที่อื่นที่ผู้เรียนจะได้มีแนวคิดการเป็นผู้บริหารทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน มีทักษะทางธุรกิจประกอบการบริหารควบคู่กันไปด้วย

 

ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าว จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากสำหรับนิสิตในการเสริมองค์ความรู้ด้านธุรกิจให้กับนิสิตของคณะ และลดระยะเวลาศึกษาลงด้วย ตลอดจนเกิดความร่วมมือระหว่างคณาจารย์ข้ามคณะ นำมาซึ่งการพัฒนาความรู้และ การบูรณาการข้ามศาสตร์ร่วมกันต่อไป