จุฬาฯ ปั้นนักวิทยาศาสตร์ธุรกิจ ป.ตรี ควบ ป.โท รับโลกอนาคต

จุฬาฯ ปั้นนักวิทยาศาสตร์ธุรกิจ ป.ตรี ควบ ป.โท รับโลกอนาคต

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (CBS) ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ปั้นนักวิทยาศาสตร์ธุรกิจรองรับโลกอนาคต เปิดหลักสูตรใหม่ MSB ป.ตรี ควบ ป.โท ระยะเวลา 5 ปี รับตลาดแรงงาน Future of jobs บูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ และ การพัฒนาทักษะผู้ประกอบ

key Point : 

  • เมื่อการทำงานเปลี่ยน การที่จะพัฒนาความรู้ สู่การทำธุรกิจในอนาคต ความรู้เพียงด้านเดียวอาจไม่เพียงพอ
  • ล่าสุด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (CBS) ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ นำร่องหลักสูตรใหม่ MSB ป.ตรี ควบ ป.โท 5 ปี ปั้นนักวิทยาศาสตร์ธุรกิจ 
  • หลักสูตรดังกล่าว นอกจากนิสิตจะได้เรียนรู้จากตำรา สื่อความรู้ การทำแผนธุรกิจแล้ว ยังมีประสบการณ์ที่จะได้รับการถ่ายทอดจาก CEO ชั้นนำระดับประเทศ สามารถนำไปต่อยอดในการทำงานเมื่อจบการศึกษา

 

ในโลกการทำงานที่เปลี่ยนไป การรู้เพียงด้านเดียวอาจจะไม่เพียงพอต่อการสร้างกำลังคนเพื่อพัฒนาประเทศ ยกตัวอย่าง นักวิทยาศาสตร์ ที่หลายคนจบไปและได้เดินในเส้นทางธุรกิจ รวมถึงการเรียนด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ สัตวแพทย์ สหเวชศาสตร์ และหลักสูตรด้านอื่นๆ มหาวิทยาลัย จึงเป็นภาคส่วนสำคัญ ที่จะพัฒนาบูรณาการการเรียนการสอน เพื่อสร้างผู้นำแห่งอนาคต

 

ล่าสุด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ Chulalongkorn Business School (CBS) ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตรใหม่เพื่อสร้างนักวิทยาศาสตร์ (กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพและกายภาพ) ปั้นนิสิตระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ให้มีความรู้ประสบการณ์ทางธุรกิจ นับเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยที่ตอบรับตลาดแรงงานในเรื่องของ Future of jobs ผ่านการบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ และการพัฒนาทักษะเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ CEO ระดับประเทศ และการทำแผนธุรกิจจริง

 

จุฬาฯ ปั้นนักวิทยาศาสตร์ธุรกิจ ป.ตรี ควบ ป.โท รับโลกอนาคต

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

ผ่านหลักสูตรใหม่ล่าสุดแบบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ ควบ ปริญญาโท ภายใต้ชื่อ MSB (Master of Science in Business) ถือเป็นปรากฎการณ์สำคัญของการบูรณาการข้ามศาสตร์ผ่านความร่วมมือระหว่างคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี กับ คณะด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและกายภาพ (รวมถึงคณะด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตสาขาอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีได้เรียนควบคู่ปริญญาโททางธุรกิจอีกเพียง 1 ปีเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน โดยคุณสมบัตินิสิต้อง เรียนผ่านไม่ต่ำกว่า 120 หน่วยกิต โดยสามารถตัดสินใจได้ในช่วงปี 4 เทอม 1 นี้

 

ป.ตรี ควบ ป.โท 5 ปี

ศ.ดร. วิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ Chulalongkorn Business School (CBS) กล่าวว่า ในอดีตที่ผ่านมา เราจะเห็นว่า มีนักวิทยาศาสตร์จบไปและสุดท้ายต้องไปทำงานในสายธุรกิจ ในวันนี้โลกที่เปลี่ยนแปลงไป เรื่องของดิจิดิสรัปชัน นิสิตที่จบไปมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ ประสบการณ์ข้ามศาสตร์ เรียนรู้ทั้งวิทยาศาสตร์ และ การเรียนรู้ด้านบริหารธุรกิจ ภายใต้การเรียนควบป.ตรี และ ป.โท รวม 5 ปี

 

ทั้งนี้ ไม่เพียงแค่การเรียนวิทยาศาสตร์และบริหารธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่สามารถนำความรู้ ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ทางด้านธุรกิจได้ ตอบรับความจำเป็นในตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น ในวันนี้ นักวิทยาศาสตร์ที่จบไป จะมีความรู้ทางธุรกิจ และเป็นการบูรณาการเพื่อสร้างผู้นำแห่งอนาคตทางด้านวิชาการอย่างแท้จริง โดยหลักสูตรป.ตรี ควบ ป.โท นิสิตจะเรียนป.ตรี 4 ปี และ ป.โท 1 ปี ในชื่อหลักสูตร หลักสูตร MSB ( Master of Science in Business)

 

 

จุฬาฯ ปั้นนักวิทยาศาสตร์ธุรกิจ ป.ตรี ควบ ป.โท รับโลกอนาคต

 

 

“MSB ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ 100% แน่นอนว่าเราไม่ได้อยากมีแค่นักวิทยาศาสตร์ หรือ มีแค่นักธุรกิจ แต่เราอยากมีนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นนักธุรกิจ และอยากได้นักธุรกิจวิทยาศาสตร์ นี่เป็นครั้งแรกที่นิสิตจะได้เรียนรู้จากตำรา สื่อความรู้ การทำแผนธุรกิจ และประสบการณ์ที่จะได้รับการถ่ายทอดจาก CEO ชั้นนำระดับประเทศ ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดในการทำงานเมื่อจบการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ถือเป็นการติดปีกความรู้ทางธุรกิจ ให้กับทุกศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโครงการนี้ในโอกาสต่อไป จะได้พัฒนาความร่วมมือกับคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะคณะแพทย์ศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในโอกาสต่อไป”

 

นำร่อง คณะวิทย์-บัญชีฯ จุฬาฯ

ด้าน ศ.ดร.ประณัฐ โพธิยะราช คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ณ วันนี้ตลาดแรงงานมีการเปลี่ยนแปลงมาก การปลูกฝัง Mindset เรื่องการจัดการ บัญชี การเงิน เป็นสิ่งสำคัญ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้นิสิตจุฬาฯ เป็นผู้นำแห่งอนาคต ความร่วมมือดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากสำหรับนิสิตในการเสริมองค์ความรู้ด้านธุรกิจให้กับนิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ และลดระยะเวลาศึกษาลงด้วย ตลอดจนเกิดความร่วมมือระหว่างคณาจารย์ทั้งสองคณะ นำมาซึ่งการพัฒนาความรู้และการบูรณาการข้ามศาสตร์ร่วมกันต่อไป คาดว่าจะมีนิสิตหลายคนที่ต้องการเข้าสู่หลักสูตรนี้

 

สำหรับ หลักสูตร MSB ( Master of Science in Business) นี้ถือเป็นหลักสูตรแบบ “Almost” MBA ที่รับเฉพาะนิสิตปริญญาตรีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงาน (ผ่านหน่วยกิตรวมระดับปริญญาตรี 120 หน่วยกิจ) และประสงค์เรียนต่อเนื่องเพื่อรับปริญญาโทสาขาธุรกิจภายใน 1 ปี องค์ความรู้ประกอบด้วย 5 ศาสตร์วิชาหลัก ได้แก่ Accounting, Finance, Management, Marketing, Statistics and Data Science และโอกาสพิเศษจากวิชาใหม่ล่าสุดเพื่อจุดประกายการปั้นนักวิทยาศาสตร์ให้เป็นนักธุรกิจ

 

ด้วยวิชา CEO Experience Sharing ตั้งแต่ต้นหลักสูตร ตลอดจนเรียนรู้การทำแผนธุรกิจ (Business Plan) ที่ต่อยอดองค์ความรู้ระดับปริญญาตรีไปสู่นวัตกรรมสินค้าหรือบริการขององค์กรภาครัฐและเอกชนที่มหาบัณฑิตจะเข้าไปร่วมงาน หรือธุรกิจใหม่ ได้อย่างประสบความสำเร็จและยั่งยืน ตลอดจนสร้างความแตกต่างของบัณฑิตและมหาบัณฑิตจุฬาฯ ที่มี Competitive advantages ผ่าน Business mindset การบูรณาการข้ามศาสตร์ การพัฒนาทักษะ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการเป็นเจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการ หรือผู้นำองค์กรระดับสูงสุดทั้งภาครัฐและเอกชน

 

จุฬาฯ ปั้นนักวิทยาศาสตร์ธุรกิจ ป.ตรี ควบ ป.โท รับโลกอนาคต