มข. ผลิตนักศึกษาใช้ AI อย่างมืออาชีพ รับยุทธศาสตร์ KKU Transformation

มข. ผลิตนักศึกษาใช้ AI อย่างมืออาชีพ รับยุทธศาสตร์ KKU Transformation

ม.ขอนแก่น ผลักดัน Digital Transformation เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยี และผลิตบัณฑิตแห่งอนาคต ใช้ AI อย่างมืออาชีพ เสริมอาวุธยุคดิจิทัล สอดรับยุทธศาสตร์ KKU Transformation

กระแสของเครื่องมือ Generative AI กลายเป็นสงครามดิจิทัลที่บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ต่างเร่งพัฒนาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของผู้คน ขณะเดียวกันตลาดแรงงานก็ต้องการผู้มีทักษะ หรือผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือใหม่เหล่านี้ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ผลักดัน Digital Transformation เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยี และผลิตบัณฑิตแห่งอนาคต

 

ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า นโยบายหลักของมหาวิทยาลัย คือ นักศึกษาทุกคนต้องได้สัมผัสกับระบบดิจิทัลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ระบบรับสมัครเข้าเรียนที่เป็นออนไลน์ 100% กระทั่งเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วนักศึกษาจะได้อยู่กับสภาพแวดล้อมแห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศหรือระดับโลก

 

ปัจจุบัน Generative AI เป็นเรื่องสำคัญที่ขาดไม่ได้ ไม่เฉพาะ Chat GPT แอปพลิเคชันดังเท่านั้น แต่แอปพลิเคชัน หรือโปรแกรมอื่น ๆ ก็มี AI เป็นส่วนหนึ่งของฟังก์ชันที่ใช้กันทั่วโลก อย่างไรก็ตาม Generative AI นับเป็นเรื่องใหม่มาก ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะอาจจะยังไม่สามารถทำได้ ด้วยเนื้อหาที่ยังไม่เพียงพอสำหรับ 1 วิชา แต่เราใช้วิธีการปลูกพรม โดยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลแล็บ Windows ตัวที่ล่าสุดมี AI อยู่ในนั้น หรือ Adobe เพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอน

 

มข. ผลิตนักศึกษาใช้ AI อย่างมืออาชีพ รับยุทธศาสตร์ KKU Transformation

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

 

 

ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังเดินหน้าฝึกอบรมให้นักศึกษาได้ใช้งานทั้ง Google Docs, Google sheet,Google slide และ Canva Pro ที่มี AI อยู่ในนั้น เพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสเทคโนโลยีเหล่านี้ให้ได้มากที่สุด ติดอาวุธสำหรับการทำงานในอนาคต

 

นอกจากนี้ ยังมีระบบ e-Learning และเครื่องมืออื่น ๆ รองรับการทำงานของนักศึกษา โดยเฉพาะอีเมลที่สามารถใช้ได้ตลอดชีวิต พร้อมพื้นที่จัดเก็บข้อมูล Google Drive 40 GB และ One Drive 1 TB หรือ 1,000 GB

 

“สิ่งสำคัญกว่าการมีเครื่องมือ AI คือ รู้เท่าทันจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของโลกในยุคของ generative AI มันมีทั้งบวกและลบ ดังนั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงสอดแทรกกับวิชาที่สนับสนุนให้อาจารย์สามารถที่จะแนะนำนักศึกษาได้ ขณะเดียวกันหอสมุดก็เป็นพื้นที่ให้คำแนะนำการใช้ AI ด้วย”

 

มข. ผลิตนักศึกษาใช้ AI อย่างมืออาชีพ รับยุทธศาสตร์ KKU Transformation

 

ผศ.ดร.เด่นพงษ์ กล่าวเสริมว่า บรรณารักษ์ หอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบทบาทเพิ่มเติมกับการเป็น Prompt Librarian ที่จะมาช่วยสนับสนุนนักศึกษาในการพูดคุยกับ AI ควบคู่ไปกับการฝึกอบรมองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้แก่นักศึกษา โดยมุ่งเน้นที่นักศึกษาปีสุดท้ายก่อน เพราะเป็นปีที่ใกล้จะสำเร็จการศึกษาจึงควรได้สัมผัสกับเทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อก้าวสู่ทักษะอาชีพที่ตลาดแรงงานต้องการต่อไป

 

“AI ไม่ได้แทนคน แต่ AI มาแทนงานที่คนต้องทำ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงติดอาวุธให้นักศึกษา ไม่เพียงเป็นผู้ใช้เป็น แต่รู้เท่าทัน ตรวจสอบที่มาและความถูกต้องของข้อมูลจาก AI ได้ และต้องเข้าใจว่าข้อมูลที่ป้อนให้ AI มีโอกาสรั่วไหลเช่นกัน ดังนั้นนักศึกษาจึงต้องใช้งานอย่างถูกต้องและเท่าทัน”

 

ทั้งนี้ รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทิ้งท้ายว่า สิ่งที่นักศึกษาสามารถต่อยอดจาก AI ได้ คือ การเพิ่มเติมความคิดสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาเดิม หรือเพิ่มเติมสิ่งใหม่ ๆ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อสังคม เพราะฉะนั้นบัณฑิตของเราก็ต้องเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์อยู่เสมอไม่ใช่เฉพาะสร้างสรรค์เรื่องงานศิลปะแต่เป็นสร้างสรรค์ในวิชาชีพตัวเองได้

 

มข. ผลิตนักศึกษาใช้ AI อย่างมืออาชีพ รับยุทธศาสตร์ KKU Transformation