เข้าถึงข้อมูล-สื่อสารตรงไปตรงมา สูตรบริหารสไตล์ 'รศ.ดร.ธนวรรธน์'

เข้าถึงข้อมูล-สื่อสารตรงไปตรงมา สูตรบริหารสไตล์ 'รศ.ดร.ธนวรรธน์'

ผู้นำต้องเข้าถึงง่าย สื่อสารชัดเจน และต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกคน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ฐานลูกค้าสำคัญของมหาวิทยาลัย คือ คนรุ่นใหม่ ดังนั้น ต้องดึงคนเจนY เจนZ มากำหนดทิศทางให้สอดคล้องกับความต้องการของคนรุ่นพวกเขา

Keypoint:

  • การดำรงตำแหน่ง 'อธิการบดี' เป็นงานยาก เพราะอุตสาหกรรมขาลง การบริหารงาน บริหารคนมีความใกล้ชิด คุยกันอย่างเข้าใจ  ทำงานร่วมกัน และยอมรับซึ่งกันและกัน
  • ผู้นำต้องผลักดันให้คนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยบริหารงาน เนื่องจากโลกเป็นของคนรุ่นใหม่ และกลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัย คือ คนรุ่นใหม่ ต้องให้คนรุ่นใหม่มาช่วงบริหารมหาวิทยาลัย
  • เคล็ดลับผู้นำองค์กร หรือ CEO ยุคใหม่ ต้องมีมุมมองที่แตกต่างไปจากเดิม เข้าถึงง่าย สื่อสารชัดเจน และต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกคน

การบริหารคนในแวดวงธุรกิจการศึกษา เป็นเรื่องยากและความท้าทายของผู้นำองค์กรอย่าง 'อธิการบดี' มหาวิทยาลัยเอกชนที่จะทำให้คณาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย มีแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยไปทิศทางเดียวกัน ฉะนั้น บทบาทหน้าที่จึงไม่ใช่เพียงบริหารมหาวิทยาลัย บริหารงาน และบริหารคนเท่านั้น แต่ยังต้องทำให้องค์กรนั้นอยู่รอดเลี้ยงตัวเองให้ได้ท่ามกลางปัจจัยลบที่มีผลกระต่อเศรษฐกิจ

เข้าถึงข้อมูล-สื่อสารตรงไปตรงมา สูตรบริหารสไตล์ 'รศ.ดร.ธนวรรธน์'

การเป็นอธิการบดีจึงไม่ใช่เรื่องง่าย ท่ามกลางการศึกษาที่ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป รูปแบบการศึกษาใหม่ที่เกิดขึ้น สามารถเรียนรู้ได้หลากหลาย ขณะเดียวกันจำนวนนักศึกษาก็มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากเด็กเกิดใหม่น้อย สถาบันการศึกษาทั้งรัฐและเอกชนต้องปรับตัวทำให้เกิดการแข่งขันสูงมาก โดยเฉพาะในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่สร้างความเชื่อมั่นให้นักศึกษามาเรียนให้ได้มากขึ้น เพื่อจะได้มีรายได้เลี้ยงองค์กร ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลากร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

ม.หอการค้าฯ สร้างบัณฑิตสู่โลกการทำงาน รับมือ "Disruption"

ม.หอการค้า แนะ ‘เพื่อไทย’ ประเมินความคุ้มค่าจ่ายเงินดิจิทัล 1 หมื่นบาท

ม.หอการค้าเปิดโพลนโยบายเร่งด่วน ลดค่าครองชีพ -เพิ่มสวัสดิการ-เพิ่มค่าแรง

‘โรคซึมเศร้า’ ไม่ใช่แค่เพราะ ‘สารเคมีในสมอง’ แต่เกิดจากหลายปัจจัย

 

สื่อสารชัดเจน รับฟังทุกความคิดเห็น

แม้ว่าอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (มกค.) 'อ.กอล์ฟ-รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย' จะทำงานที่สถาบันการศึกษาแห่งนี้มาตั้งแต่ปี 2538 ด้วยเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน และความเชื่อมั่นว่าหากทุกคนมีใจอยากทำงาน ทุกงานต้องสำเร็จ  ทุกครั้งที่ได้รับมอบหมายงาน ไม่เคยปฎิเสธ และพยายามมองหาวิธีการ หนทางสู่ความสำเร็จให้ได้ เมื่อได้โจทย์มาจากหน่วยงานภายในหรือภายนอก จะมองภาพรวมของลักษณะงาน ขั้นตอน การใช้คน แม้ว่าเป็นจะยากก็จะทำงานสำเร็จได้ และความสำเร็จที่เกิดขึ้นมาจากความร่วมมือของผู้ปฎิบัติงานทุกคน

ชีวิตการทำงานที่ผ่านมาไม่มีโจทย์ง่ายไม่ว่าจะเป็น การทำดัชนีชี้วัดความเชื่อมั่นของผู้บริโภค มาตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบันกลายเป็นดัชนีเศรษฐกิจหลักที่หน่วยงานรัฐนำมาใช้ ความสำเร็จทั้งหมดมาจากความเชื่อมั่น และการบริหารงาน บริหารคน โดยใช้หลักในการสื่อสาร ตรงไปตรงมา และต้องเปิดเผยทั้งเรื่องนิสัย ความคิด และส่งข้อมูลไปทุกคนเพื่อร่วมขับเคลื่อนพัฒนามหาวิทยาลัย

เข้าถึงข้อมูล-สื่อสารตรงไปตรงมา สูตรบริหารสไตล์ 'รศ.ดร.ธนวรรธน์'

"ถ้าเราต้องการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัย ต้องสื่อสารให้อาจารย์ พนักงาน และนักศึกษาเข้าใจว่าเปลี่ยนเพื่ออะไร พวกเขาต้องปรับตัวอย่างไร ทุกภาคส่วนสำคัญไม่ต่างกัน การพูดคุยจึงไม่ได้มีเฉพาะทีมผู้บริหารแต่ต้องมีทีมปฎิบัติงานด้วย เน้นส่งสารให้ทั่วถึง ผู้นำต้องมีบุคลิกคงเส้นคงวา เจอใครก็ปฎิบัติเหมือนกัน และการตัดสินใจของเราไม่ใช่มาตรฐานทั้งหมด ต้องยึดกฎระเบียบเป็นตัวตั้ง ไม่มีพวกเขาพวกเรา สิ่งที่ผมทำมาตลอด คือ ลงไปหาแต่ละหน่วยงาน ไม่ใช่รอให้หน่วยงานเหล่านั้นมาหาผม ”อ.กอล์ฟ กล่าว

 

DNAดูแลแบบครอบครัว อิสระรอบด้าน

ความเป็นครู และความเป็นพ่อแม่ เป็นหลักการสำคัญที่นำมาบริหาร พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเสมือนบ้านที่อบอุ่น แลกเปลี่ยน นำเสนอมุมมองที่แตกต่าง และเป็นพื้นที่อิสระทั้งความคิด และการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะทั้งการทำหน้าที่อธิการบดี ประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ และกรรมการทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน ซึ่งทุกงานล้วนเกี่ยวกับเศรษฐกิจ  บุคคลากรมีหลากหลายเจน

การบริหารงาน บริหารคนต้องทำให้มีความใกล้ชิด คุยกันอย่างเข้าใจ อาจไม่จำเป็นต้องรู้จักทุกคนในองค์กร แต่ต้องทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน ทำงานร่วมกัน และยอมรับซึ่งกันและกัน

"คนที่เป็นผู้นำ CEO หัวหน้าทีม อย่าคิดว่าตัวเองสำคัญ เพราะระบบจะถูกชดเชยด้วยคนอื่นเสมอเมื่อเราออกจากระบบ  ผู้นำต้องหยุดบล็อกคนรุ่นใหม่ ต้องรับฟังพวกเขา เพราะโลกปัจจุบันและอนาคตเป็นโลกของคนรุ่นใหม่ ”อ.กอล์ฟ กล่าว

เข้าถึงข้อมูล-สื่อสารตรงไปตรงมา สูตรบริหารสไตล์ 'รศ.ดร.ธนวรรธน์'

ดันคนรุ่นใหม่เป็นผู้บริหารก้าวทันโลก

อ.กอล์ฟ เล่าว่า ผู้นำองค์กร หรือ CEO ต้องมีมุมมองที่แตกต่างไปจากเดิม ผู้นำต้องเข้าถึงง่าย สื่อสารชัดเจน และต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกคน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ โดยส่วนตัวจะผลักดันให้คนรุ่นใหม่มาเป็นผู้บริหารมากขึ้น เพราะโลกใบนี้ต้องพัฒนามากขึ้น และฐานลูกค้าสำคัญของมหาวิทยาลัย คือ คนรุ่นใหม่ ดังนั้นต้องดึงคนเจน Y เจน Z มากำหนดทิศทางให้สอดคล้องกับความต้องการของคนรุ่นพวกเขา ต้องเปลี่ยนไปตามยุคสมัยให้สอดคล้องกับโลก การพัฒนานักศึกษา พัฒนาพนักงาน บริหารคนก็ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความต้องการของคนรุ่นใหม่เช่นเดียวกัน

  "ที่สำคัญผู้บริหารต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เข้ากับเจนของคนรุ่นใหม่ พร้อมการรับฟังคนรุ่นใหม่ ว่าเขาต้องการเปลี่ยนแปลงอะไร และต้องเปิดโอกาสให้ได้ทำงานจนประสบความสำเร็จในเรื่องที่เขาสนใจ มีช่องทางได้รับการฝึกฝนพัฒนาตัวเอง องค์กรต้องให้คนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมขับเคลื่อน เพื่อสร้างทีมงานใหม่ร่วมกัน จึงต้องเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารผลักดันองค์กรให้ประสบผลสำเร็จ"อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (มกค.) กล่าวทิ้งท้าย