“TCAS66” ประกาศผลรอบที่ 1 Portfolio เปิดขั้นตอน ยืนยันสิทธิ 7-8 ก.พ.นี้

“TCAS66” ประกาศผลรอบที่ 1 Portfolio เปิดขั้นตอน ยืนยันสิทธิ 7-8 ก.พ.นี้

“TCAS66” ประกาศผลรอบที่ 1 Portfolio เปิดขั้นตอน ยืนยันสิทธิ 7-8 ก.พ.นี้ สละสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ mytcas.com ครบจบที่นี่

“TCAS66” ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการเปิดรับสมัคร 4 รอบ ได้แก่

 • รอบที่ 1 รอบ Portfolio (ใช้แฟ้มสะสมผลงาน)
 • รอบที่ 2 รอบ Quota (รอบโควตา)
 • รอบที่ 3 รอบ Admission (รอบแอดมิชชั่น)
 • รอบที่ 4 รอบ Direct Admission (รอบรับตรงอิสระ) 

โดยในส่วนของ รอบที่ 1 Portfolio (ใช้แฟ้มสะสมผลงาน) ล่าวสุด ทปอ. ได้ประกาศผลการคัดเลือกรอบ 1 แฟ้มสะสมผลงานแล้ว โดยเปิดให้ผู้สมัครเข้ามา ยืนยันสิทธิ ในระบบ ภายในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ mytcas.com 

โดยผู้สมัครสามารถทำการ ยืนยันสิทธิ หรือไม่ใช้สิทธิ ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

 • ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ

- เข้าไปที่ mytcas.com

- กดปุ่ม "สมัครลงทะเบียน - เข้าสู่ระบบ TCAS66" โดยกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักแล้วคลิก เข้าสู่ระบบ

“TCAS66” ประกาศผลรอบที่ 1 Portfolio เปิดขั้นตอน ยืนยันสิทธิ 7-8 ก.พ.นี้

- เมื่อ เข้าสู่ระบบเรียบร้อย ระบบจะแสดง ข้อมูลการสมัคร พร้อมกับแสดงสถานะของการสมัครสอบและมหาวิทยาลัย

 • หากต้องการยืนยันสิทธิ

ให้กดปุ่ม ยืนยันสิทธิ ของสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษา เพียงสาขาวิชาเดียวเท่านั้น ส่วนสาขาวิชาอื่นที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่ต้องการเข้าศึกษา ไม่ต้องดำเนินการใดๆ

เมื่อกดยืนยันสิทธิแล้ว ให้กดขอรหัส OTP ผ่านช่องทางที่ลงทะเบียนไว้ นำรหัสกรอกเข้าไปในระบบให้เรียบร้อย ทั้งนี้ ระบบจะอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการยืนยันสิทธิ 3 ครั้ง โดยนับจำนวนการยืนยันผ่านรหัส OTP ได้สำเร็จ ดังนั้น ผู้สมัครสามารถเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของตนได้ 3 ครั้ง

 • ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก

ไม่ต้องดำเนินการใดๆ หรือกดไม่ใช้สิทธิ และรอสมัครรอบต่อไป หรือหากกดยืนยันสิทธิไปแล้ว แต่ต้องการสมัครรอบต่อไปให้ กดสละสิทธิ

ทั้งนี้ การสละสิทธิ สามารถทำได้เพียงครั้งเดียว ตลอดการคัดเลือก

 

ถาม-ตอบคำถาม หลังจากเปิดระบบให้ผู้สมัครยืนยันสิทธิ 

ถาม : ถ้ายืนยันสิทธิไปแล้ว สามารถสอบ A-Level ได้หรือไม่

ทปอ.ตอบไป ว่า สามารถสอบ A-Level ต่อได้ เพราะการสอบและการสมัครคัดเลือกนั้น แยกออกจากกันอยู่แล้ว เนื่องจากผู้สมัครบางคนมองว่า ถึงแม้ตนจะยืนยันสิทธิไปแล้ว แต่ต้องการรู้ผลสอบ A-Level ของตนอยู่ หากได้คะแนน A-Level ในระดับที่ดี อาจจะสละสิทธิและเข้ารับการคัดเลือกในคณะ/สาขาที่อยากเข้ามากกว่า ในรอบ 3 แอดมิสชั่นส์

 

ถาม : หากสละสิทธิ คณะ/สาขา ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบ 1 แล้ว สามารถสมัครคณะ/สาขาเดิมที่เคยสมัคร ในรอบที่ 2 โควต้า ได้หรือไม่

ทปอ.ได้ทำความเข้าใจไป ว่า ผู้สมัครสามารถทำได้ คือ สามารถเลือกคณะ/สาขาที่ซ้ำกับการคัดเลือกในรอบที่ผ่านมาได้ ยกเว้นคณะแพทย์ศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ หากผู้สมัครได้ทำการสละสิทธิในรอบ 1 หรือรอบ 2 ไม่สามารถเลือกสมัครสาขาซ้ำในรอบถัดไปได้ 

 

ปฏิทิน TCAS66 รายละเอียดกำหนดการในแต่ละรอบ

“TCAS66” ประกาศผลรอบที่ 1 Portfolio เปิดขั้นตอน ยืนยันสิทธิ 7-8 ก.พ.นี้

สำหรับการ สอบ A-Level จะสอบผ่านกระดาษเท่านั้น

 • เปิดรับสมัคร วันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2566
 • พิมพ์ใบสมัครสอบวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2566
 • สอบ A-Level วันที่ 18-20 มีนาคม 2566
 • ประกาศผลสอบ วันที่ 17 เมษายน 2566
 • ขอทบทวนผลคะแนนสอบ วันที่ 18-25 เมษายน 2566

สำหรับการสมัครสอบนั้น ผู้สมัครสามารถเลือกสนามสอบได้ โดยระบบจะทำการสุ่มสนามสอบหลังจากปิดระบบการรับสมัครแล้ว ดังนั้น สมัครช้า หรือสมัครเร็ว ก็ไม่มีผลต่อการจัดลำดับสนามสอบ เมื่อสมัครสอบแล้วไม่ชำระค่าสมัครภายวันที่ 10 กุมภาพันธ์ จะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ การสมัครสอบนั้น ไม่จำกัดจำนวนรายวิชา

วิชาที่เปิดสอบ ดังนี้

ชีววิทยา ฟิสิกส์ ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ภาษาอังกฤษ เคมี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาบาลี และภาษาสเปน

โดยเสียค่าสมัครสอบ วิชาละ 100 บาท หากสมัครสอบผิดวิชา ไม่สามารถยกเลิกได้ ทำได้เพียงสมัครเพิ่มเท่านั้น ยกเว้นรายวิชาภาษาต่างประเทศ ที่สามารถสลับวิชาหลังจากการสมัครได้

 

ที่มา : mytcas.com