มบส.เตรียมศึกษาวิจัยกัญชา กัญชง พืชสมุนไพรทางการแพทย์

มบส.เตรียมศึกษาวิจัยกัญชา กัญชง พืชสมุนไพรทางการแพทย์

มบส.เตรียมจับมือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี และ บริษัท สุพรรณ กรีนเทค จำกัด MOU ศึกษาวิจัยและใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรทางการแพทย์และสุขภาพร่วมกัน

 วันที่ 27  มกราคม 2566 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)กับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี  และ บริษัท สุพรรณ กรีนเทค จำกัด เรื่อง การส่งเสริมและดำเนินการปลูก วิจัย พัฒนาสายพันธุ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ นำเข้า ส่งออก จำหน่ายมีไว้ในครอบครอง และใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรทางการแพทย์และสุขภาพ

โดยมีสาระสำคัญคือทั้ง 3 หน่วยงานจะร่วมมือกันในการศึกษา วิจัย และพัฒนาโครงการวิจัยเกี่ยวกับกัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรทางการแพทย์และสุขภาพ รวมทั้งจะร่วมกันส่งเสริมและดำเนินการปลูก วิจัย พัฒนาสายพันธุ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ นำเข้า ส่งออก จำหน่าย มีไว้ในครอบครอง และใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรทางการแพทย์และสุขภาพเพื่อประโยชน์ของทางราชการ การแพทย์ เชิงพาณิชย์ การศึกษา และด้านอื่น ๆ

ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้จะร่วมมือกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการจากกัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรทางการแพทย์และสุขภาพ ,เสริมสร้างการรับรู้ และองค์ความรู้ที่ถูกต้องในกระบวนการปลูก สายพันธุ์ กัญชา กัญชงและพืชสมุนไพร เพื่อประโยชน์ของทางราชการ และการแพทย์ และร่วมมือในการดำเนินกิจการด้านอื่น ๆ เกี่ยวกับกัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์ของทางราชการ การแพทย์ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

“ปลดล็อกกัญชา”ยังลับๆล่อๆ โยนโจทย์รัฐบาล(ใหม่)ตัดสิน  

“กัญชา–กัญชง” มาแรงหลังปลดล็อก รัฐ-เอกชน พัฒนาคุณภาพรับตลาดใหม่

วิชั่น ‘พรชัย​’ นำทัพ ‘ดร.ซีบีดี’ ชิงผู้นำตลาดกัญชากัญชงทางการแพทย์อาเซียน

อัพเดท ! อาหาร "กัญชา" และ "กัญชง" อยากขายต้องทำอย่างไร

 

มบส.เตรียมศึกษาวิจัยพัฒนากัญชา กัญชงและพืชสมุนไพร

ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(มบส.)  กล่าวว่า  ส่วนขอบเขตความรับผิดชอบและบทบาทของการทำงานคือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มบส.จะดำเนินการเพื่อขอรับใบอนุญาตปลูก สกัดสารสำคัญ นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองสำหรับกัญชา กัญชง และพืชสมุนไพร ,สนับสนุนสถานที่ปลูกกัญชา กัญชง และพืชสมุนไพร บนที่ดินของมหาวิทยาลัย ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี  จ.สุพรรณบุรี

มบส.เตรียมศึกษาวิจัยกัญชา กัญชง พืชสมุนไพรทางการแพทย์

พร้อมสนับสนุนบุคลากรร่วมวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ด้านปัจจัยการผลิตที่ยกระดับคุณภาพผลิตผลจากการปลูกกัญชา กัญชง และพืชสมุนไพร ทางการแพทย์และสุขภาพ, สนับสนุนงานด้านวิชาการ องค์ความรู้เพื่อเป็นคู่มือการผลิตที่มีคุณภาพ, ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดกัญชา กัญชง และพืชสมุนไพร ทางการแพทย์และสุขภาพ การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

ตลอดจนการบริหารจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตเพื่อนำไปใช้เกิดประโยชน์สูงสุด และสนับสนุนอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการในการปลูกและสกัดสารต่างๆ เพื่อวิจัยพัฒนาผลผลิตและผลิตภัณฑ์ 

 

เน้นปลูกเชิงพาณิชย์ และศึกษาวิจัยทางวิชาการ

ผศ.ดร.ลินดา กล่าวต่อว่า ขณะที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี และ บริษัท สุพรรณ กรีนเทค จำกัด จะสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาพันธุ์กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพร และวัสดุปลูก รวมถึงปัจจัยการผลิตอื่นๆ ,จัดสร้างโรงเรือนและอาคารส่วนประกอบในการปลูกกัญชา กัญชง และพืชสมุนไพร, สนับสนุนประสานงานบุคลากรและเครือข่ายที่เอื้อประโยชน์ให้โครงการนี้ประสบผลสำเร็จ,ส่งผลผลิตให้แก่มหาวิทยาลัยในการสกัดสารสกัดจากกัญชา กัญชง และพืชสมุนไพร โดยมีค่าใช้จ่ายตามที่ตกลงกับมหาวิทยาลัย

สนับสนุนผลผลิตกัญชา กัญชง และพืชสมุนไพร ตามที่ตกลงกับมหาวิทยาลัยในแต่ละประเภท แต่ไม่เกินร้อยละ 50ของผลผลิตทั้งหมดที่ปลูกในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ให้แก่มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการศึกษา วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาการปลูกเชิงพาณิชย์และวัตถุประสงค์ทางวิชาการอื่น ๆ

พร้อมทั้ง สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่องานด้านวิชาการและการพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆหรือองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง,สนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ สุขภาพ และเชิงพาณิชย์ และเผยแพร่ผลงานการศึกษาวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชนหรือสาธารณชน ได้รับทราบประโยชน์ตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง