มติวิปรัฐบาล เลื่อน "4กฎหมาย" แทรกคิวพ.ร.บ.กัญชา แก้เกมสภาล่ม

มติวิปรัฐบาล เลื่อน "4กฎหมาย" แทรกคิวพ.ร.บ.กัญชา แก้เกมสภาล่ม

รองประธานวิปรัฐบาล เผยมติวิปเลื่อน "4กฎหมาย" แทรกคิวพ.ร.บ.กัญชา แก้เกมสภาล่ม จี้ส.ส.ทุกพรรคยึดผลประโยชน์ประชาชน

ที่รัฐสภา นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธานกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) แถลงข่าวถึงเหตุการณ์ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรล่มเพราะองค์ประชุมไม่ครบระหว่างการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. .... ครั้งล่าสุดว่า วิปรัฐบาลแสดงความเป็นห่วงมาตั้งแต่ต้นว่ายังเหลือกฎหมายที่ยังต้องพิจารณากันอยู่อีกหลายฉบับในช่วงปลายสมัยประชุม กฎหมายที่ ส.ส. หลายฝ่ายไม่เห็นพ้องกันเป็นเรื่องลำบากมากที่จะทำให้องค์ประชุมครบ

จึงได้หารือร่วมกันว่าถ้าต้องการจะขับเคลื่อนกฎหมายที่เป็นประโยชน์กับประชาชนออกมาก็ควรพิจารณากฎหมายที่เห็นพ้องต้องกันก่อน  ดังนั้นวันพรุ่งนี้ (19 ม.ค.66) จะเสนอให้ประธานสภาฯ เปลี่ยนแปลงระเบียบวาระการประชุม โดยเลื่อนเอากฎหมาย 4 ฉบับขึ้นมาพิจารณาก่อน ประกอบด้วย

1. ร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

2. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

3. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากร และวิธีพิจารณา คดีภาษีอากร(ฉบับที่ ..) พ.ศ..... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

4. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2548 พ.ศ. ....  และมีกฎหมายที่มีลักษณะคล้ายกันอีกจำนวน 7 ฉบับ ที่มาจากทุกพรรคการเมืองขึ้นมาพิจารณาไปพร้อมกัน

"จึงขอเรียกร้องไปยังเพื่อน ส.ส.จากทุกพรรคการเมือง ขอให้ร่วมกันพิจารณาให้แล้วเสร็จเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชน"

ส่วนกฎหมายที่ยังมีความคิดเห็นไม่ตรงกันวิปรัฐบาลจะหารือกับคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อกราบเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอเลื่อนกฎหมายอื่นที่สำคัญขึ้นมาพิจารณา ให้เสร็จ

อาทิ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 เพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ก่อนที่จะมีการเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 152 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560