ทำความรู้จัก "รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์" อธิการบดีม.ทักษิณคนใหม่

ทำความรู้จัก "รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์" อธิการบดีม.ทักษิณคนใหม่

ขึ้นดำรงตำแหน่งอธิการบดีคนใหม่ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ คนที่ 10 "รศ. ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์" หลังจากพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 

"ม.ทักษิณ" ถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกๆ ในพื้นที่ภาคใต้ โดยจัดตั้งขึ้นภายหลังจากการสถาปนาวิทยาลัยวิชาการศึกษา (College of Education) ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ขึ้นแทนโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ณ ถนนประสานมิตร อำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร ในปี 2497 เพื่อพัฒนาปรัชญาและแนวคิดทางด้านการศึกษาสมัยใหม่ให้สอดคล้องผสานสัมพันธ์กับสังคมประชาธิปไตย รวมทั้งการพัฒนาการศึกษาศาสตร์ให้เป็นวิชาชีพที่มีระบบแบบแผนและมีความลุ่มลึกในสังคมไทย

พร้อมกับการประสาทปริญญาทางด้านศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้พัฒนาและเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ พร้อมกับการขยายการจัดการศึกษาไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ และมีการบริหารงานแบบหลายวิทยาเขต 

ปี2566 เป็นปีที่ 69 ของม.ทักษิณ ที่ได้พัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกํากับของรัฐด้วยการบริหารจัดการที่เป็นอิสระและมีความคล่องตัวสามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 และภายใต้ปรัชญาของมหาวิทยาลัย “ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนา”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

เด็กรุ่นใหม่เรียนป.ตรีน้อยลง สถาบันการศึกษาดิ้นปรับตัว

สำรวจผลกระทบหลังโควิด-19 จุดเปลี่ยนการศึกษา​โลก

ดื่มผิดที่...ชีวิตเปลี่ยน ชนแก้วเหล้าเบียร์ในสถานที่ราชการ ผิดกฎหมาย

ไขข้อสงสัย "รพ.เอกชน" ออกแพ็กเกจรักษาโควิด-19 ได้หรือไม่

 

เส้นทางอาชีพอาจารย์ก่อนสู่อธิการบดีม.ทักษิณ

วันนี้ "กรุงเทพธุรกิจ" จะนำมาทำความรู้จักกับอธิการบดีม.ทักษิณคนใหม่  " รศ. ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์" สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีรัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโทด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และปริญญาเอกด้านการพัฒนาสังคมจากมหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 4 มกราคม 2542 วันแรกของการทำงานในบทบาทอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อยมาจนก้าวสู่คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ต่อมาเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อเพื่อพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้รศ.ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

จากประสบการณ์การทำงานที่มุ่งมั่น แน่วแน่ของรศ.ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ที่เคยดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และตำแหน่งต่างๆ 

รวมทั้งบทบาทในฐานะนักวิชาการทำงานร่วมกับชุมชนในหลายมิติมาอย่างยาวนาน ที่เห็นบริบทการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เป็นข้อมูลสำคัญที่ทำให้ "รศ. ดร. ณฐพงศ์" นำเสนอวิสัยทัศน์ “The University of Glocalization” ที่จะทำให้มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นพื้นที่ของการเชื่อมต่อความรู้ การสานพลังระหว่างท้องถิ่น และความเป็นสากล หรือโลกาภิวัฒน์

 

ปัก 6หมุดหมายสู่มหาวิทยาลัยแห่งอนาคต

รศ.ดร. ณฐพงศ์ กล่าวว่า จะขับเคลื่อนม.ทักษิณ ไปสู่มหาวิทยาลัยที่มีจุดยืนที่เข้มแข็งเพื่อท้องถิ่นและเพื่อสังคม ตามปณิธาน “มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม” ที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมสังคมและเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มการพัฒนาเทคโนโลยีและการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม โดยกำหนด  “หมุดหมาย” (Milestones) การบริหารเพื่อขับเคลื่อนและมุ่งสู่ภาพอนาคตของมหาวิทยาลัยในเชิงยุทธศาสตร์ จำนวน 6 หมุดหมาย คือ

1) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

2) สร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

3) การบริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขัน

4) พัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐานศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสืบสานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

5) พัฒนามหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานระดับนานาชาติบนฐานท้องถิ่น 

6) มีระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

ทั้งนี้ ม.ทักษิณในฐานะองค์กรที่มีชีวิต จะถูกปลุกเร้าด้วยพลังความรู้ ความรัก และการสานพลังความร่วมมือ ด้วยค่านิยมและวัฒนธรรรมหลัก ที่เรียกว่า เคลื่อนเปลี่ยนสู่อนาคต หรือ TSU MOVE เพื่อขับเคลื่อนไปสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมชั้นแนวหน้า การเป็นมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นในกลุ่มการพัฒนาเทคโนโลยีและการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม การเป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถเชื่อมต่อความรู้ระหว่างท้องถิ่น-ความเป็นสากล เป็นการสร้างการเติบโตจากรากสู่โลกที่เรียกว่า The University of Glocalization

“ผมเชื่อมั่นว่า ทุกชีวิตล้วนมีหมุดหมายของการเดินทาง ผมจะปักหมุดของการเดินทางและความท้าทายใหม่ ในโอกาสสำคัญๆของชีวิตที่สัมพันธ์กับเวลาแห่งการเริ่มต้นปีใหม่อย่างอัศจรรย์ที่สุด” รศ.ดร.ณฐพงศ์ กล่าว