บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน กว่า 5 แสนลงทะเบียนไม่ได้ จี้นายกฯแก้ด่วน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน กว่า 5 แสนลงทะเบียนไม่ได้ จี้นายกฯแก้ด่วน

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน กว่า 5 แสนลงทะเบียนไม่ได้ จี้นายกฯแก้ด่วน ท่ามกลางตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน-ไม่ผ่าน

ขณะนี้ประชาชนกำลัง เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 น่าสนใจว่า มีผู้ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน กว่า 5 แสนลงทะเบียนไม่ได้ จี้นายกฯแก้ด่วน ท่ามกลางตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน-ไม่ผ่าน นั้น

สหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทย (ส.ปอ.ท.) ยื่นหนังสือถึง นายกรัฐมนตรี เพื่อแก้ไขระเบียบ คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565หลังประชาชนทั่วประเทศไม่สามารถลงทะเบียนเดือดร้อนกว่า 500,000 คน

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายบุญญฤทธิ์ นิปวณิชย์ ประธานสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทย (ส.ปอ.ท.) เดินทางไปยื่นหนังสือ ให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แก้ไขระเบียบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 หลังพบปัญหาประชาชนทั่วประเทศไม่สามารถลงทะเบียนได้ กว่า 5 00,000 คน

โดยมีข้อเสนอแนะปัญหาของผู้ลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ซึ่งกำหนดคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ที่กำหนดให้ผู้ลงทะเบียนต้องแจ้งข้อมูลสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน (เฉพาะกรณีมีครอบครัวและมีชีวิตอยู่)

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน กว่า 5 แสนลงทะเบียนไม่ได้ จี้นายกฯแก้ด่วน

ผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครอบครัวต้องลงลายมือชื่อ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคุณสมบัติและข้อมูลในการเข้าร่วมโครงการลงทะเบียน ซึ่งแม้หน่วยงานที่รับลงทะเบียนจะยินยอมให้ผู้ขอร่วมโครงการได้ลงทะเบียน แต่เมื่อได้ขอยืนยันตัวตน ต่อหน่วยงานที่รับลงทะเบียน หากไม่มีหลักฐานเอกสารของสมาชิกในครอบครัว เช่นผู้เข้าร่วมโครงการจดทะเบียนสมรสแต่ไม่สามารถติดต่อได้ หรือยังไม่ได้จดทะเบียนหย่า จะส่งผลให้ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้

ทั้งที่มีคุณสมบัติสำคัญของโครงการฯ อันได้แก่รายได้ของผู้ลงทะเบียน ไม่เกินขั้นต่ำ 1 แสนบาท ต่อคน ต่อ ปี ของผู้ขอเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ทุกประการ ทั้งนี้หากไม่สามารถนำเอกสารมาแสดงต่อหน่วยงานที่รับลงทะเบียนได้ จะส่งผลให้ผู้ลงทะเบียนโครงการฯ ซึ่งมีอยู่จำนวนมากทั่วประเทศไม่ได้รับสิทธิการร่วมโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

นายบุญญฤทธิ์ กล่าวว่า ที่มายื่นหนังสือให้นายกรัฐมนตรีวันนี้ อยาก รายงาน ปัญหาความเดือดร้อนของผู้ลงทะเบียนขอร่วมโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ที่หน่วยงานที่รับลงทะเบียน ไม่สามารถรับยืนยันลงทะเบียนได้ และมีข้อเสนอดังต่อไปนี้

1. ให้หน่วยงานรับลงทะเบียน ได้แก้ไขหรือยกเลิก หรือยกเว้น การแสดงข้อมูลเอกสารที่ผู้ลงทะเบียนไม่สามารถนำมาแสดงได้ แต่เป็นผู้มีรายได้ไม่เกินขั้นต่ำ1 แสนบาท ต่อคน ต่อปีได้รับการลงทะเบียนและได้สิทธิเข้าร่วมโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐฯอันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามโครงการฯ

2. หากไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามข้อ 1 ไม่ว่าเพราะเหตุผลใด และจำเป็นต้องนำเอกสารมาแสดงต่อหน่วยงานที่รับลงทะเบียน ให้มีหน่วยงานของทางราชการได้ตรวจสอบและสามารถรับรอง ข้อเท็จจริงและสามารถนำมาใช้แสดงต่อหน่วยงานที่รับลงทะเบียนได้ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาให้ผู้ลงทะเบียน ได้รับสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565ตามวัตถุประสงค์ตามโครงการฯ ของรัฐบาลต่อไป

โดยมี นายสาธิต สุทธิเสริม รักษาการผู้อำนวยการส่วนประสานมวลชนและองค์ประชาชน มารับเรื่องโดย และเร่งนำเรื่องร้องเรียน เสนอ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยด่วนต่อไป