"ชูศรี เกียรติขจรกุล" อดีตเอ็มดี RATCH เข้าเป็นกรรมการ PTT แทน "ชโยดม สรรพศรี"

"ชูศรี เกียรติขจรกุล" อดีตเอ็มดี RATCH เข้าเป็นกรรมการ PTT แทน "ชโยดม สรรพศรี"

"ชูศรี เกียรติขจรกุล" อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ราช กรุ๊ป (RATCH) เข้าเป็นกรรมการอิสระ บมจ. ปตท. (PTT) ตั้งแต่ 28 พ.ค. 2567 เป็นต้นไป โดยเข้ามาแทน "ชโยดม สรรพศรี" ที่เพิ่งลาออกเพราะมีภารกิจอื่น

นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี แจ้งขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรของปตท. เนื่องจากมีภารกิจอื่น

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค. 2567 เป็นต้นไป

ขณะที่ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2567 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทน รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี กรรมการที่ลาออก ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค. 2567 เป็นต้นไป

ส่งผลให้รายชื่อคณะกรรมการ PTT มีดังต่อไปนี้

นาย ฉัตรชัย พรหมเลิศ 
นาย คงกระพัน อินทรแจ้ง     
นาย ลวรณ แสงสนิท     
นาย วัฒนพงษ์ คุโรวาท 
พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์     
นาย กฤษณะ บุญยะชัย     
นาย ทศพร ศิริสัมพันธ์     
นาย ผยง ศรีวณิช     
นาย จตุพร บุรุษพัฒน์     
นางสาว ชูศรี เกียรติขจรกุล
นาย ณรงค์เดช สรุโฆษิต     
นาย ชาญศิลป์ ตรีนุชกร     
พล.อ.อ. ชานนท์ มุ่งธัญญา     
นาง พงษ์สวาท นีละโยธิน     
นาย ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์