"สหโคเจน" เปลี่ยนชื่อบริษัทแต่ย่อแบบเดิม SCG / "ชูศรี เกียรติขจรกุล" ลาออก

"สหโคเจน" เปลี่ยนชื่อบริษัทแต่ย่อแบบเดิม SCG / "ชูศรี เกียรติขจรกุล" ลาออก

บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) เปลี่ยนชื่อกิจการเป็น บมจ.ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี มีผล 24 เม.ย.2567 ส่วนชื่อย่อหลักทรัพย์ใช้ SCG เหมือนเดิม ขณะที่ "ชูศรี เกียรติขจรกุล" แจ้งลาออก มีผล 13 พ.ค.2567

นางสาวสุวิมล ประทักษ์นุกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) หรือ SCG แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทอยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงชื่อกิจการจาก

ชื่อปัจจุบัน
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) 
Sahacogen (Chonaburi) Public Company Limited 
จะเปลี่ยนเป็น 
บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) 
Ratch Pathana Energy Public Company Limited 

วันที่มีผลคือ 24 เมษายน 2567
ส่วนชื่อย่อหลักทรัพย์ยังคงใช้ SCG ไม่เปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ บริษัทยังรายงานการขอลาออกของผู้บริหารโดย นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล ได้แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ และตำแหน่งอื่นๆ ในบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการสรรหากรรมการ ดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลงตามกระบวนการสรรหาต่อไป

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์