ก.ล.ต. แจ้งคืบหน้าคดี STARK ผนึก 3 หน่วยงาน ตรวจผู้สอบบัญชี-ใช้ข้อมูลภายใน

ก.ล.ต. แจ้งคืบหน้าคดี STARK ผนึก 3 หน่วยงาน ตรวจผู้สอบบัญชี-ใช้ข้อมูลภายใน

ก.ล.ต. ขยายผลการตรวจสอบกรณี STARK พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  DSI ร่วม ปปง. และ ต.ล.ท.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ย้ำบูรณาการความร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งขยายผลการตรวจสอบกรณี บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (STARK) และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้ร่วมมือกับ DSI ปปง. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตรวจสอบกรณี STARK มาตั้งแต่ก่อนหน้าและภายหลังการกล่าวโทษผู้กระทำความผิด และปัจจุบันยังดำเนินการต่อเนื่อง โดยมีเรื่องที่ได้ขยายผลการตรวจสอบเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงการแพร่ข่าวอันเป็นเท็จและการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

ทั้งนี้ ในหลายเรื่องมีความคืบหน้าไปมาก รวมถึงการตรวจสอบผู้สอบบัญชีซึ่งในชั้นนี้ยังไม่สามารถให้รายละเอียดได้ อย่างไรก็ตาม หากได้ผลการตรวจสอบที่ชัดเจนแล้ว ก.ล.ต. จะสื่อสารให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ กรณี STARK อยู่ในกระบวนการการบังคับใช้กฎหมายโดยเป็นไปตามขั้นตอนปกติ ก.ล.ต. ได้เร่งดำเนินการกับกรณีนี้อย่างต่อเนื่อง และยินดีที่จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ DSI และ ปปง. อย่างเต็มที่ต่อไป เพื่อให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิดที่ทำได้อย่างรวดเร็วและรัดกุมและช่วยยับยั้งความเสียหายต่อประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

เนื่องจากกรณีนี้ เป็นการกระทำความผิดที่มีหลายฐานความผิดและเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ซึ่งส่วนที่ ก.ล.ต. กล่าวโทษ* ไปแล้วนั้น เป็นส่วนที่ ก.ล.ต. เห็นว่าสามารถแยกดำเนินการไปก่อนได้ ได้แก่ การกล่าวโทษบุคคลกรณีตกแต่งงบการเงินของ STARK เปิดเผยข้อความอันเป็นเท็จ และการยึดอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำผิด” เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าว
 

 หมายเหตุ : 
* ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 116/2566 เรื่อง “ก.ล.ต. กล่าวโทษบุคคลรวม 10 ราย ต่อ DSI กรณีตกแต่งงบการเงินของ STARK เปิดเผยข้อความอันเป็นเท็จในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และกระทำโดยทุจริตหลอกลวง” https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=10024
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 117/2566 เรื่อง “ก.ล.ต. มีคำสั่งยึดอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำผิด กรณี STARK รวม 10 ราย และห้ามมิให้ออกนอกราชอาณาจักรไว้ก่อนเป็นการชั่วคราว” https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=10025