BAY ขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้เฉพาะลูกค้ารายใหญ่-ขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก

BAY ขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้เฉพาะลูกค้ารายใหญ่-ขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก

BAY ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ -ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉพาะลูกค้ารายใหญ่ โดยยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อย  มีผลตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค.65 เป็นต้นไป

นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  หรือ BAYเปิดเผยว่า การปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ของธนาคารในครั้งนี้สอดคล้องกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มีแนวทางการปรับขึ้นดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไป เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและนโยบายการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน

ทั้งนี้กรุงศรียังคงให้ความสำคัญในการช่วยเหลือลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าเปราะบางและลูกค้ารายย่อย จึงได้ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเพิ่มขึ้น 0.10-0.50% อีกทั้งได้พิจารณาลดผลกระทบจากการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ด้วยการตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อย และปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉพาะลูกค้ารายใหญ่ขึ้น 0.25%

-กรุงศรีปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้

·อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ เพิ่มขึ้น 0.10-0.50%

·อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

-  สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) เพิ่มขึ้น 0.25% เป็น 5.83%

    สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) เพิ่มขึ้น 0.25% เป็น 6.20%

   และสำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) คงเดิมที่ 6.05%

ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค. 2565 เป็นต้นไป