INETREIT - Dividend on track (28 ก.ย. 2565)

INETREIT - Dividend on track (28 ก.ย. 2565)

เราคาด INETREIT จะจ่ายเงินปันผล 0.23 บาทในงวด 3Q22 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 7.7% ต่อปี  วันที่ 19 ต.ค. INETREIT จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเปลี่ยนสัญญาเช่าที่ดินกับ INET เป็นแมนดาลา  เราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นผลดีต่อผู้ถือหน่วย 

หลังจากนั้น INETREIT จะเปลี่ยนสัญญากองทุนเป็นกรรมสิทธิ์จากสิทธิการเช่าภายใน 1Q23  ณ ราคาปิดล่าสุด เราคาด IRR น่าสนใจที่ 8.2%  คงคำแนะนำซื้อ

 

คาดเงินปันผล 0.23 บาทสำหรับงวด 3Q22

สมมติฐานของเราคือกระแสเงินสดที่สามารถจ่ายปันผลได้ใน 3Q22 จะใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนที่ 76 ลบ. และอัตราจ่ายเงินปันผลที่ 99%  ซึ่งคิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 1.9% หรือ 7.7% ต่อปี  กองทรัสต์จะประกาศผลการดำเนินงานต้น
เดือนพ.ย.

 

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบแก้ไขสัญญาเช่า

INET ขอให้ INETREIT อนุมัติแก้ไขสัญญาเช่าที่ดินกับ INET เป็นบริษัทแมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำกัด (MC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ INET ถือหุ้น 99.99%   ดังนั้น INETREIT จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 19 ต.ค.  INETREIT ต้องได้มติมากกว่า 75% ของผู้เข้าประชุมเพื่ออนุมัติเรื่องดังกล่าว เราเชื่อว่าการแก้ไขสัญญาจะเป็นผลดีต่อผู้ถือหน่วยในเรื่องสิทธิเหนือที่ดินและภาระติดพันในอสังหาฯ ซึ่งกองทรัสต์จะได้รับโดยตรงจากแมนดาลา กองทรัสต์จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสัญญา เราแนะนำให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

 

 

 

 

มีโอกาสเปลี่ยนเป็นกองทรัสด์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ภายใน 1Q23

INETREIT อาจจะเปลี่ยนเป็นกองทรัสต์ที่เป็นกรรมสิทธิ์จากสิทธิการเช่า ซึ่งหมายความว่า INETREIT จะเป็นเจ้าของทรัพย์สิน  INETREIT อาจใช้เงินทุนและเงินกู้เพื่อเปลี่ยนสัญญาดังกล่าว  ซึ่งจะทำให้ขนาดกองทุนใหญ่ขึ้นและมีสภาพคล่องในการซื้อขายมากขึ้น

 

ยังไม่ซื้อ INET-IDC 3 เฟส 2 เร็วๆ นี้

INET จะขาย INET-IDC 3 เฟส 2 เมื่ออัตราการใช้มากกว่า 60%  แต่ขณะนี้มีอัตราการใช้เพียง 5-10%  INETREIT อาจจะใช้เงินทุนและเงินกู้เพื่อซื้อทรัพย์สินดังกล่าว