กรุงศรี พลิกโฉมการเงินสีเขียวด้วย ESG - ผลักดัน SME สู่ความยั่งยืน

กรุงศรี พลิกโฉมการเงินสีเขียวด้วย ESG - ผลักดัน SME สู่ความยั่งยืน

ปัจจุบันโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศเป็นอย่างมากจนทำให้โลกเดือดมากขึ้น ซึ่งส่งผลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมรวมถึงภาคธุรกิจและ SME ต้องปรับตัวในการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศครั้งนี้

กรุงศรี พลิกโฉมการเงินสีเขียวด้วย ESG - ผลักดัน SME สู่ความยั่งยืน

ดวงกมล ลิมป์พวงทิพย์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจ SME ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) กล่าวในงาน Krungsri-MUFG ESG Symposium 2024 เวทีสัมมนาภายใต้หัวข้อ Transition in Action ในหัวข้อ พลิกโฉม SME สู่ธุรกิจสีเขียว ว่า ธุรกิจสีเขียวคือธุรกิจที่มุ่งลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยมีกลยุทธ์และเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม แต่ภาค SME นั้นในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยเห็นความจำ

เป็นที่จะเปลี่ยนผ่านไปในธุรกิจสีเขียว ซึ่งปัจจุบันนี้มีความจำเป็นอย่างมากในการเข้าสู่ธุรกิจสีเขียว  เพราะความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบต่อ ความเสี่ยงทางด้านการเงินที่จะส่งผลต่อ SME หรือธุรกิจส่วนใหญ่เป็นอย่างมาก ได้แก่

  • ความเสี่ยงด้านตลาด
  • ความเสี่ยงด้านเครดิต
  • ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
  • ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจัด Thailand Taxonomy การจัดกลุ่มกิจกรรมตามระดับความยั่งยืน แบ่งเป็น สีเขียว กิจกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิใกล้เคียงหรือเท่ากับ ศูนย์ในปัจจุบัน สีเหลือง กิจกรรมที่อยู่ระหว่างปรับตัวเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

และ สีแดง กิจกรรมที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเห็นได้ชัด ไม่สามารถปรับตัวได้ ทั้งนี้แนวทางการจัดการนี้จะมีบทบาทอย่างมากในการจัดการธุรกิจต่างๆเพิ่มมากขึ้นรวมถึง SME อีกด้วย

กรุงศรี พลิกโฉมการเงินสีเขียวด้วย ESG - ผลักดัน SME สู่ความยั่งยืน

นอกจากนี้โอกาสธุรกิจ ที่ใส่ใจ ESG มีมูลค่าสูงขึ้น กำไรเพิ่มมากขึ้นระยะเวลาคืนทุนสั้นลง ซึ่ง

ผู้บริโภคนั้นยินดีจ่ายเงินเพิ่มในการซื้อสินค้าบริการที่ใส่ใจ ESG มากถึง 90% กรณีที่สินค้ามีราคา 100 บาท ยินดีจ่ายเพิ่ม 12.40 บาท ซึ่งแบรนด์ที่แสดงออกว่า รักษ์สิ่งแวดล้อมสามารถเพิ่ม Brand Loyalty ของผู้บริโภคได้มากกว่า 50% โดยจะยังแสดงความภักดี แม้ต้องเผชิญต้นทุนเพิ่ม ด้านราคา ค่าเสียโอกาส และความพยายาม 72% ซื้อแบรนด์เดิมแม้ราคาสูงกว่าราคาตลาด  52% ไม่เปลี่ยนไปใช้แบรนด์อื่น แม้ข้อเสนอดีกว่ามาก  69% มีความสนใจที่เข้าร่วมกิจกรรมของแบรนด์สม่ำเสมอ

การพลิกโฉมสู่ธุรกิจสีเขียว

SME ต้องมีความรู้ความเข้าใจ โดย SME  74% ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ESG  ซึ่งมีแค่ 14% เท่านั่นที่นำ ESG ไปใช้  ซึ่งธุรกิจที่ต้องการปรับตัวสู่ธุรกิจสีเขียวมีขั้นตอนปฏิบัติสู่ธุรกิจสีเขียวที่แนะนำ คือ

  1. กำหนดขอบเขตองค์กรและดำเนินงาน จัดตั้งคณะทำงานระบุแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกว่าอยู่ใน Scoop ได้
  2. การเก็บข้อมูลและรวบรวม เก็บข้อมูลกิจกรรมไฟฟ้า น้ำหรือพลังงาน
  3. การคำณวนปริมาณก๊าซเรือนกระจก ข้อมูลกิจกรรม X Emission Factor ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อย
  4. การสรุปผลและรายงานผล วิเคราะห์แหล่งปล่อย ก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ หาแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อย
  5. การทวนสอบเพื่อได้รับการรับรองฉลากด้านสิ่งแวดล้อม

 

โดยธนาคารกรุงศรีนั้นสนับสนุนธุรกิจสู่ความยั่งยืนไม่ว่าจะเป็น การเงินเพื่อความยังยังยืน

สินเชื่อ Environmental Sustainability สำหรับ SMEs และผลักดันโครงการ Krungsri ESG Awards และKrungsri ESG Academy รวมทั้งพันธมิตรสำหรับ Ecosystem และ ESG Community

ทั้งหมดนี้เป็นการผลักดัน SME ให้สามารถเข้าถึงการเงินสีเขียวโดยใช้ ESG เป็นเป้าหมายและนำมาปรับใช้กับองค์กรและธุรกิจไม่ว่าจะเป็นภาคต่างๆก็จะสามารถเปลี่ยนผ่านได้อย่างยั่งยืน