ส.ป.ก. เร่งขยายโครงการขุดบ่อบาดาลโซลาร์เซลล์รับมือ“เอลนีโญ”

ส.ป.ก.  เร่งขยายโครงการขุดบ่อบาดาลโซลาร์เซลล์รับมือ“เอลนีโญ”

ส.ป.ก. ขานรับนโยบายดับแล้งของรัฐบาล เร่งเครื่อง “ขุดบ่อน้ำบาดาลโซลาร์เซลล์” ในเขตพื้นที่ ส.ป.ก. รับมือ “เอลนีโญ” เป้า 50 - 100 แห่ง/ปี พร้อมหนุน “สวนครัวน้ำหยด” เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ และยกระดับรายได้ให้เกษตรกรแบบยั่งยืน

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายเร่งด่วนในการให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมมาตรการในการรับสถานการณ์เอลนีโญ ที่มีแนวโน้มรุนแรงและยาวนาน ส่งผลให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติ ส.ป.ก.ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลเกษตรกรในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินทั้งในเขตชลประทาน และนอกเขตชลประทาน ได้เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างบ่อบาดาล และระบบสูบน้ำโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ด้วยการขยายผลโครงการฯ ไปสู่พื้นที่อื่นๆ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น เพื่อรับมือสถานการณ์เอลนีโญที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น

ส.ป.ก.  เร่งขยายโครงการขุดบ่อบาดาลโซลาร์เซลล์รับมือ“เอลนีโญ” ส.ป.ก.  เร่งขยายโครงการขุดบ่อบาดาลโซลาร์เซลล์รับมือ“เอลนีโญ”

โดยกำหนดเป้าหมายดำเนินการให้ได้ปีละประมาณ 50-100 โครงการ เกษตรกรได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 1,000 ครัวเรือนต่อปี พื้นที่รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 10,000 ไร่ต่อปี นอกจากนี้ ส.ป.ก. ยังได้จัดทำ MOU ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ซึ่งเป็นหน่วยดำเนินการเรื่องน้ำบาดาลโดยตรง มาช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก. อีกด้วย เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรของเกษตรกร ตลอดจนขอให้เกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกไปสู่การปลูกพืชที่มีมูลค่าสูง เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้นโดยยึดแนวทางตลาดนำการผลิตตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 นายวิณะโรจน์ กล่าวถึงผลดำเนินการที่ผ่านด้วยว่า  ส.ป.ก. ได้ดำเนินโครงการมาแล้ว 2 ช่วง คือ ช่วงปี 2563-2564 เป้าหมายดำเนินการ 62 โครงการ แล้วเสร็จ 41 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 8 โครงการ ยกเลิก 13 โครงการ ส่วนช่วง 2 ดำเนินการในปี 2566  เป้าหมายดำเนินการ 53 โครงการ แล้วเสร็จ 17 โครงการ ทั้งนี้ ผลดำเนินการที่ผ่านมา ช่วยให้เกษตรกรมีน้ำเพื่อการเกษตรโดยมีพื้นที่รับประโยชน์ 11,590 ไร่ เกษตรกรได้รับประโยชน์ 1,096 ราย พร้อมกันนี้ ส.ป.ก. ยังได้ต่อยอดโครงการบ่อบาดาลอย่างครบวงจร

ส.ป.ก.  เร่งขยายโครงการขุดบ่อบาดาลโซลาร์เซลล์รับมือ“เอลนีโญ”

โดยจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสวนครัวน้ำหยด สำหรับกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลโซลาร์เซลล์เพื่อเพิ่มผลิตภาพน้ำการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการให้น้ำพืชแบบสวนครัวน้ำหยด เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและช่วยประหยัดน้ำมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มผู้ใช้น้ำสามารถบริหารจัดการน้ำได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนขอให้เกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกไปสู่การปลูกพืชที่มีมูลค่าสูง เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้นโดยยึดแนวทางตลาดนำการผลิตอีกด้วย

สำหรับ โครงการก่อสร้างบ่อบาดาล และระบบสูบน้ำโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตร ในเขตปฏิรูปที่ดินทั้งระบบสูบน้ำและการกระจายน้ำ เป็นโครงการที่ ส.ป.ก. จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรอง และแก้ปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้แก่เกษตรกรในการเพาะปลูกแบบเกษตรผสมผสาน และสร้างคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้อยู่ได้ อยู่ดี และมีความสุขในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน”  

เนื่องจากพื้นที่ปฏิรูปที่ดินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน ขาดแคลนแหล่งกักเก็บน้ำ และระบบกระจายน้ำไว้ใช้ในการเกษตร ต้องอาศัยน้ำฝน และแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ซึ่งไม่เพียงพอในภาคการเกษตร และการอุปโภคบริโภคของเกษตรกรโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้ง ดังนั้นการสร้างบ่อบาดาล และระบบสูบน้ำโซลาร์เซลล์เป็นการบรรเทาสภาพปัญหาภัยแล้ง ให้สามารถปลูกพืชได้ตลอดทั้งปี และเป็นหลักประกันให้ปลูกพืชได้ผลผลิตที่ดี ซึ่งมีผลต่อรายได้ของเกษตรกร

คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) จึงได้อนุมัติโครงการก่อสร้างบ่อบาดาล และระบบสูบน้ำโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจำนวน 115 โครงการ ในพื้นที่ 31 จังหวัด เกษตรกรจะสามารถดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรได้อย่างดี และต่อเนื่อง ทำให้ระบบเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้นต่อไป

 

ส.ป.ก.  เร่งขยายโครงการขุดบ่อบาดาลโซลาร์เซลล์รับมือ“เอลนีโญ”

 “เรายังมีความเป็นห่วงเกษตรกรในแต่ละภูมิภาค เนื่องจากพื้นที่ ส.ป.ก.ส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน และเป็นพื้นที่ห่างไกลจากระบบไฟฟ้า ส.ป.ก. จึงได้ส่งเสริม และสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ นำมาใช้ในระบบสูบส่งกระจายน้ำเข้าแปลงเกษตรกรรม ที่ผ่านมา ส.ป.ก. สนับสนุนโครงการระบบสูบน้ำจากบ่อบาดาล และแหล่งน้ำผิวดินพร้อมระบบกระจายน้ำโดยใช้โซลาร์เซลล์ เพื่อลดผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง โดยมอบหมายสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน เป็นหน่วยดำเนินการโครงการ”

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์