ธรรมนัส สั่งตั้งศูนย์ทุกข์ จ่อทำผลงานชิ้นโบว์แดง แปลงส.ป.กเป็นโฉนด

ธรรมนัส สั่งตั้งศูนย์ทุกข์ จ่อทำผลงานชิ้นโบว์แดง แปลงส.ป.กเป็นโฉนด

ธรรมนัส มอบนโยบายขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรฯ เร่งผลักดันจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนภาคการเกษตร ฟื้นฟูยกระดับการทำงาน MR. สินค้า ลั่นต้องการแค่ผลงานชิ้นโบว์แดง เปลี่ยนส.ป.ก. เป็นโฉนด

ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายไชยา พรหมา และนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ มอบนโยบายขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรฯ ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Application Zoom และทาง Facebook Liveกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฯและทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ รวมกว่า 4,000 คน รับฟังอยางทั่วถึง

ธรรมนัส สั่งตั้งศูนย์ทุกข์ จ่อทำผลงานชิ้นโบว์แดง แปลงส.ป.กเป็นโฉนด ธรรมนัส สั่งตั้งศูนย์ทุกข์ จ่อทำผลงานชิ้นโบว์แดง แปลงส.ป.กเป็นโฉนด

  ทั้งนี้  นโยบายและงานสำคัญที่จะเร่งผลักดันดำเนินการในประเด็นต่างๆ จะเน้นการสร้างวิธีการทำงานสู่การปฏิบัติได้แก่ การจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนภาคการเกษตร โดยเป็นศูนย์บริการร่วม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และเกษตรกร เพื่อให้สามารถติดต่อสอบถาม ขอทราบข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียน คลายทุกข์ให้แก่เกษตรกร ณ ศูนย์บริการร่วมเพียงแห่งเดียว

สร้างครอบครัวเกษตร บูรณาการงานเข้มแข็ง เน้นการทำงานของทุกคนทุกหน่วยงาน ต้องทำงานเป็น Team Work ให้มีศักยภาพเพื่อการทำงานระบบทีมมีประสิทธิภาพ มุ่งมั่น ร่วมแรงร่วมใจบรรลุเป้าหมายให้สำเร็จ และ ขับเคลื่อนภารกิจ ยกระดับ MR. สินค้าเกษตร โดยฟื้นฟูยกระดับการทำงานของ MR. สินค้าเกษตร อีกครั้ง สินค้าเกษตรทุกชนิดต้องมีผู้รับผิดชอบ เน้นทำงานเชิงรุก สร้างกลไกการทำงานร่วมกันในทุกสินค้า แก้ปัญหาถูกจุด ทั้งด้านสินค้าล้นตลาด ราคาตกต่ำ การลักลอบนำเข้าแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นทางกลางทาง และปลายทาง

ธรรมนัส สั่งตั้งศูนย์ทุกข์ จ่อทำผลงานชิ้นโบว์แดง แปลงส.ป.กเป็นโฉนด ธรรมนัส สั่งตั้งศูนย์ทุกข์ จ่อทำผลงานชิ้นโบว์แดง แปลงส.ป.กเป็นโฉนด

การรับมือภัยธรรมชาติจะต้องวางแผนมาตรการต่างๆ อย่างชัดเจน รับมือตั้งแต่การป้องกัน การแก้ไข และการฟื้นฟู เมื่อประสบเหตุภัยแล้ง หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกชนิดปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย โดยถือเป็นการประกาศสงครามสินค้าเกษตรเถื่อนอย่างจริงจัง เข้มงวดยิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้กระทบต่อราคาผลผลิตในประเทศ เข้มงวดในการตรวจสอบสต็อกในประเทศเพื่อควบคุมในการนำเข้า การกักตุน และเก็งกำไร โดยเฉพาะช่วงก่อนที่ผลผลิตออกสู่ตลาด

การยกระดับสินค้าเกษตร เสริมศักยภาพเกษตรกร ได้แก่ 1) ผลักดันส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสร้าง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง เนื่องจากภาคเกษตรเป็นภาคเศรษฐกิจหลักสำคัญ มีประชากรอยู่ในภาคเกษตรจำนวนมากแต่ยังขาดการพัฒนาที่เหมาะสม เกษตรกรบางส่วนยังทำเกษตรแบบดั้งเดิมที่จึงมีรายได้น้อย จึงเน้นแนวทางในการปรับเปลี่ยนไปสู่การปลูกพืชที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงขึ้น

2) ส่งเสริมเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรเป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรครบวงจร (Agricultural Service Provider) โดยเกษตรกร สถาบันเกษตรกรสามารถเป็นเจ้าของเครื่องมือ เครื่องจักรกลของตนเองพร้อมเป็นผู้ให้บริการด้านธุรกิจเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย ซึ่งตอบโจทย์กลุ่มประชากรภาคเกษตรยุคใหม่การจัดการทรัพยากรทางการเกษตร ทำการเกษตรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Go Green) ด้วย BCG / Carbon Creditจะต้องทำการเกษตรที่ลดภาระต่อสิ่งแวดล้อม เกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใส่ปุ๋ยที่เหมาะสม การกำจัดแมลงศัตรูพืชที่ถูกต้อง การลดปริมาณปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง มีการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย

 “ผมมีความภาคภูมิใจ ที่ได้กลับมาทำงาน และรับใช้พี่น้องเกษตรกรอีกครั้ง ซึ่งไม่ต้องการอะไรมา เพียงแค่ผลงานชิ้นโบว์แดง นั่นคือการเปลี่ยนเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. 4-01 ให้เป็นโฉนด มีศักดิ์และศรีเทียบเท่ากับโฉนดที่ดินของกระทรวงมหาดไทย เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรให้ได้มากที่สุด " 

ทั้งนี้แนวทางการทำงาน และนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะขับเคลื่อนและผลักดันนั้น ยังมีอีกหลายนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่จะครอบคลุม เพื่อช่วยเหลือ ช่วยแก้ปัญหาพี่น้องเกษตรกร และพัฒนาภาคเกษตร ซึ่งทุกนโยบายและทุกการทำงานจะเป็นไปอย่างจริงจัง เกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจน และต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจทำงานอย่างบูรณาการทีมเวิร์ค แบบครอบครัวไปด้วยกัน เพื่อพี่น้องเกษตรกรกินดี อยู่ดี มีรายได้ มีอาชีพที่มั่นคง สินค้าเกษตรมูลค่าสูงทรัพยากรเกษตรยั่งยืน และภาคเกษตรไทยคือผู้นำสินค้าเกษตรในตลาดโลก