ไทยร่วมมือออสเตรเลีย ยกระดับภาคการเกษตรและอาหาร

ไทยร่วมมือออสเตรเลีย   ยกระดับภาคการเกษตรและอาหาร

ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่าได้มีการประชุมคณะทำงานร่วมความร่วมมือด้านการเกษตรเกษตร ไทย-ออสเตรเลีย ครั้งที่ 23(The 23rdMeeting of the Thailand - Australia Joint Working Group on Agriculture)

First Assistant Secretary of the Trade and International Division, Department of Agriculture, Fisheries and Forestry) 

หัวหน้าคณะฝ่ายออสเตรเลียโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือการแลกเปลี่ยนนโยบายด้านการเกษตร โดยเฉพาะแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนของทั้งสองประเทศและขยายความร่วมมือทางวิชาการในสาขาต่างๆ

โดยทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการดำเนินงานของไทยและออสเตรเลีย เกี่ยวกับการทำเกษตรยั่งยืน ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยฝ่ายไทยได้นำเสนอภาพรวมการทำเกษตรยั่งยืนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตลอดจนการดำเนินความร่วมมือด้านเกษตรยั่งยืนของไทยในระดับภูมิภาค ซึ่งนับว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลในครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเนื่องจากเกษตรยั่งยืนเป็นวาระที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลก เพื่อรับมือกับความท้าทายความมั่นคงทางอาหาร ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีหากทั้งสองฝ่ายมีความร่วมมือกันที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรแบบยั่งยืนในอนาคต อาทิ การเสริมสร้างขีดความสามารถ การแลกเปลี่ยนความรู้ การวิจัยและพัฒนา เป็นต้น

ไทยร่วมมือออสเตรเลีย   ยกระดับภาคการเกษตรและอาหาร