ไถกลบแทนเผาลดฝุ่นควันสู่ Zero Carbon ปี 2613

ไถกลบแทนเผาลดฝุ่นควันสู่ Zero Carbon ปี 2613

ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า ได้ให้ความสำคัญกับความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ. 2613

ตามที่ได้ให้คำมั่นไว้ในเวทีโลก โดยกรมพัฒนาที่ดิน ในฐานะหน่วยงานที่ร่วมส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่เกษตร ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรลด ละ เลิก การเผาเศษวัสดุทางการเกษตร เปลี่ยนมาใช้วิธีการไถกลบตอซังพืช แทนการเผา 

ทั้งนี้ เพื่อหยุดยั้งปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาวัสดุทางการเกษตร ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพของประชาชน เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศ

สำหรับการหยุดการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม นั้นได้เดินหน้าแผนสนับสนุนและผลักดันกิจกรรมของทุกหน่วยงานเพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ ถึงปัญหาจากการเผาที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรดิน จึงขอให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจ ไถกลบแทนเผา บรรเทามลพิษ พิชิตหมอกควัน เพื่อนำมาซึ่งความมั่นคงของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ไถกลบแทนเผาลดฝุ่นควันสู่ Zero Carbon ปี 2613

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์