การแข่งขันโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ได้สุทธิเป็นศูนย์

การแข่งขันโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ได้สุทธิเป็นศูนย์

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคร่อมหลายภาคส่วนที่ได้รับการระบุว่าเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการแข่งขันเพื่อให้สุทธิเป็นศูนย์ พลังงาน การขนส่ง โลจิสติกส์ การเกษตร และน้ำและสุขอนามัย ในขณะที่การปล่อยคาร์บอน ในตลาดกำลังพัฒนายังคงมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆ

 ข้อมูลจาก world economic forum ระบุบว่าหากไม่มีการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานที่ก้าวกระโดดจากเชื้อเพลิงฟอสซิลและเครื่องยนต์สันดาป การปล่อยมลพิษในภูมิภาคเหล่านี้จะทวีความรุนแรงขึ้นในทศวรรษต่อๆ ไป นอกจากนี้ยังมีเรื่องของความยุติธรรมทางสังคม การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานจำเป็นต้องเท่าเทียมกัน ต้องช่วยให้มีงานทำและตอบสนองความต้องการของประชากรวัยหนุ่มสาวที่มีประสิทธิภาพ และจำเป็นต้องส่งมอบอย่างรวดเร็ว

ความสนใจของนักลงทุนในพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การขาดแคลนโครงการธนาคารยังคงเป็นความท้าทายที่สำคัญในการปิดช่องว่างโครงสร้างพื้นฐานในตลาดเกิดใหม่

โดยมีโครงการหรือธุรกิจมีศักยภาพของธนาคารในเชิงพาณิชย์หรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น และเป็นไปตามเกณฑ์ที่เข้มงวดของผู้ให้ทุนหรือผู้ให้กู้ โครงการจะรับประกันการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นเงินกู้จากธนาคารหรือตราสารหนี้ระยะยาวและการลงทุนในตราสารทุนจากนักลงทุนเอกชนหรือจากกองทุนบำเหน็จบำนาญและกองทุนประกัน เนื่องจากโปรไฟล์ความเสี่ยง ผลตอบแทนของนักลงทุนส่วนใหญ่ไม่เหมาะกับการพัฒนาโครงการในตลาดชายแดน โครงการดีๆ จำนวนมากจึงล้มเหลวในการเป็นธนาคาร

ประโยชน์ของการระดมทุนของภาครัฐ แต่การทำเช่นนั้นด้วยกรอบความคิดของภาคเอกชน เป็นไปได้ที่จะกำหนดเป้าหมายจุดเชื่อมต่อระหว่างแนวคิดนวัตกรรมและความเป็นจริงที่ธนาคารได้ ในการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของโมเดลธุรกิจใหม่และการนำร่องโซลูชันทางเทคนิค เป้าหมายจะต้องเป็นการระดมการลงทุนภาคเอกชนที่สำคัญทั้งหมดซึ่งจำเป็นต่อการรักษาโครงการเหล่านี้ในระยะยาว

    ในส่วนการแปลงโครงการพลังงานหมุนเวียนแบบออนกริดจากแนวคิดเป็นการดำเนินการอาจใช้เวลาระหว่างห้าถึง 10 ปีในตลาดเกิดใหม่ กรอบเวลาเหล่านี้ต้องใช้ความอดทน เจตจำนงทางการเมือง และความเต็มใจที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อเอาชนะอุปสรรค พฤติกรรมเหล่านี้สามารถเปิดใช้งานได้โดยการสนับสนุนของผู้บริจาคหลายฝ่ายในรูปแบบของทุนผู้ป่วย สิ่งที่ทำให้รูปแบบทุนอดทนแตกต่างจากการลงทุนเชิงพาณิชย์เพียงอย่างเดียวคือ แม้ว่ารูปแบบดังกล่าวจะแสวงหาผลตอบแทนที่เหมาะสม แต่ก็ไม่ได้เป็นเพียงการลงทุนด้วยเงินเท่านั้น แต่ยังเป็นการลงทุนด้านเวลาอีกด้วย

การสร้างโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนเกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก รวมถึงรัฐบาลและหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อพัฒนากรอบการกำกับดูแลใหม่ที่เป็นมิตรต่อภาคเอกชน ตลอดกระบวนการ ทำงานร่วมกับพันธมิตรในท้องถิ่นเพื่อพัฒนารูปแบบธุรกิจของพวกเขาและฝังมาตรฐานสากลด้านธรรมาภิบาล สุขภาพและความปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพของผู้หญิงและเด็กผู้หญิง

เงินทุนและความเป็นผู้นำในการพัฒนาเป็นกลไกเบื้องหลังกระบวนการที่ไม่รวดเร็วและไม่ง่าย แต่ถือเป็นกุญแจสำคัญสำหรับโครงการที่ให้ผลกำไรและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นซึ่งสามารถดึงดูดการลงทุนภาคเอกชนในระยะยาว