นวัตกรรมยานยนต์ - เรือไฟฟ้า สมดุลเศรษฐกิจ - สิ่งแวดล้อม

นวัตกรรมยานยนต์ - เรือไฟฟ้า  สมดุลเศรษฐกิจ - สิ่งแวดล้อม

ข้อมูลสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ได้เดินหน้าผลักดันวาระแห่งความยั่งยืน บนพื้นฐานโมเดลเศรษฐกิจ BCG (เศรษฐกิจชีวภาพ - เศรษฐกิจหมุนเวียน - เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy :BCGModel)

โดยกระทรวงคมนาคม เดินหน้านโยบายนำยานยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในระบบขนส่งสาธารณะของไทย  เช่น รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า Thai smile bus และเรือไฟฟ้าโดยสาร Thai smile bus

       ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยอย่างสมดุล ยั่งยืน และครอบคลุม ผ่านการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG รวมถึงให้บรรลุเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศของไทย และสนับสนุนเศรษฐกิจ และสังคมคาร์บอนต่ำ โดยศักยภาพของภาคธุรกิจไทย โดยเฉพาะ SMEs และ startup โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งระบบการขนส่งสาธารณะถือเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อภูมิอากาศของโลก

        ‘นวัตกรรมยานยนต์รถ และเรือไฟฟ้า’ เป็นความสำเร็จหนึ่งที่มาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจกับการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรม

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์

นวัตกรรมยานยนต์ - เรือไฟฟ้า  สมดุลเศรษฐกิจ - สิ่งแวดล้อม