LESS เป้าหมายไม่เล็ก แต่ลดโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน

LESS เป้าหมายไม่เล็ก แต่ลดโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน

ข้อมูลจากกลไก ลดก๊าซเรือนกระจก(Greenhouse Gas Mitigation) ระบุว่า โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme) หรือเรียกว่าโครงการ LESS มีแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการดำเนินกิจกรรม เพื่อสร้างความตระหนักให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

และยกย่องผู้ทำความดีโดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณ (Letter of Recognition: LOR) เพื่อให้ผู้ดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกได้รับการยอมรับ 

โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ และประเมินทางเทคนิควิชาการ และนำมาผนวกกับแนวคิดการให้การสนับสนุน (Support) จาก “ผู้ให้” ในภาคองค์กร/ธุรกิจ ไปสู่ “ผู้รับ” ในสังคม/ชุมชน 

ทั้งนี้ การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกของโครงการ LESS เป็นการประเมินเบื้องต้นเพื่อการประกาศเกียรติคุณ ดังนั้นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากโครงการ LESS จึงไม่สามารถนำไปซื้อ-ขายได้

LESS เป้าหมายไม่เล็ก แต่ลดโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์