4 แนวทาง อบก.ดันไทย สู่สังคมคาร์บอนต่ำ

4 แนวทาง อบก.ดันไทย สู่สังคมคาร์บอนต่ำ

ข้อมูลจากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ระบุว่า การผลักดันสังคมคาร์บอนต่ำนั้น ได้ขับเคลื่อนนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย เพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ใน ค.ศ.2050 (พ.ศ.2593)

และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission) ใน ค.ศ.2065 (พ.ศ.2608) ด้วยการสนับสนุนทางด้านการเงิน เทคโนโลยีอย่างเต็มที่ และเท่าเทียม รวมถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถจากความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งหากทุกประเทศทำได้ จะทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในช่วงสิ้นศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้นไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส ตามความตกลงปารีส (Paris Agreement)

โดยเผยถึงแนวทางการผลักดันการลดก๊าซเรือนกระจก ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 1. ด้านนโยบาย โดยการบูรณาการด้านยุทธศาสตร์ และนโยบายระดับชาติ สู่เป้าหมาย Net Zero 2.ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี 3.ด้านการลงทุน โดยร่วมกับบีโอไอ สนับสนุนการลงทุนสีเขียวมากขึ้น 4.ด้านพัฒนากลไกตลาดคาร์บอนเครดิต 

ล่าสุด อบก. และสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ร่วมกันจัดทำแนวทาง และกลไกการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

4 แนวทาง อบก.ดันไทย สู่สังคมคาร์บอนต่ำ

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์