ฮาว ทู ใส่ข้อมูลความยั่งยืน สู่ดัชนีหุ้นใน SET

ฮาว ทู ใส่ข้อมูลความยั่งยืน    สู่ดัชนีหุ้นใน SET

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ร่วมกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และการบริหารจัดการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกโดยใช้เครื่องมือต่างๆ

อาทิ การกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (Science-based Target) สอดคล้องกับเป้าหมายของข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) การกำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กร (Internal Carbon Pricing) เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยง สร้างโอกาสในการลงทุน การวิเคราะห์ต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์การให้บรรลุเป้าหมาย

ฮาว ทู ใส่ข้อมูลความยั่งยืน    สู่ดัชนีหุ้นใน SET

การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization) เป็นการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร นอกจากจะทำให้องค์กรรับทราบปริมาณ และสถานภาพการปล่อยก๊าซของตนแล้ว ยังสามารถใช้รายงานต่อสาธารณะผ่านรายงานความยั่งยืน (Sustainability Reporting) ตามแนวทางของ The Global Reporting Initiative (GRI) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สำหรับองค์กรทั่วโลก โดย Down Jones Sustainability Indexes (DJSI) จะนำข้อมูลการรายงานขององค์กรต่างๆ จาก CDP ไปใช้ในการจัดลำดับการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นช่องทางสำคัญในการช่วยดึงดูดการลงทุนจากนักลงทุนรายใหญ่ทั่วโลกที่นับวันยิ่งให้ความสำคัญกับการลงทุนในธุรกิจที่ยั่งยืนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์