วิสัยทัศน์ของเวียดนามต่อเศรษฐกิจหมุนเวียน

วิสัยทัศน์ของเวียดนามต่อเศรษฐกิจหมุนเวียน

ดร.เหงียน ตรัง ทัง รองอธิบดี ISPONRE เวียดนาม กล่าวในงาน SUSTAINABILITY EXPO 2022 ว่าการระบาดใหญ่ของ Covid ส่งผลกระทบต่อการ พัฒนาทั่วโลกในทุกด้าน

สงครามในยุโรปส่งผลกระทบต่ออุปทานด้านพลังงานการพัฒนาเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมในทุกภูมิภาคของโลก ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการคุกคามมีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อระบบนิเวศน์สายพันธุ์ และยีนทั่วโลก

 

มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมแย่ลงมลพิษทางอากาศในเมือง น้ำ มลพิษ เพิ่มการสร้างของเสียทั้งปริมาณ และประเภทประเทศต่างๆ กำลังดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 ปารีส ความตกลงว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพันธกรณี COP26 ความมุ่งมั่นใน CBD  Circular Economy คือ ทางออกสู่เศรษฐกิจสีเขียว

หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (CE) 3 หลักการสำคัญ

 

1.การอนุรักษ์และพัฒนาทุนธรรมชาติด้วยการใช้ทรัพยากร อย่างมีเหตุผล และหมุนเวียนได้การใช้พลังงานหมุนเวียน

 

2.เพิ่มประสิทธิภาพการคืนทรัพยากรโดยหมุนเวียนแบ่งปัน ผลิตภัณฑ์ และวัสดุให้มากที่สุดเป็นรอบ

 

3.ปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของทั้งระบบโดยลดปัจจัย ภายนอกเชิงลบผ่านการออกแบบของเสีย

ขยะถูกแปลงเป็นทรัพยากร เป็นไปได้ที่จะกู้คืนวัสดุทางวิศวกรรมโดยใช้วัฏจักรทางวิศวกรรมผ่านการทำซ้ำต่าง ๆ การบำรุงรักษาและการนำกลับมาใช้ใหม่ และการแจกจ่าย ซ้ำการปรับปรุงใหม่ และการผลิตใหม่ และการรีไซเคิลในที่สุด 

 

ทรัพยากรที่ได้มาจากชีวภาพเป็นอีกทางหนึ่งของการฟื้นฟู ทรัพยากรนี้จะหมุนเวียนกลับเข้าสู่วฏจักรชีวภาพหลังจากสิ้นสุดวงจรชีวิตเพื่อให้สามารถนำมาใช้ซ้ำเป็นสารอาหารในวัฏจักรใหม่ได้

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์