นำร่องซื้อขายก๊าซเรือนกระจกในเขต EEC

นำร่องซื้อขายก๊าซเรือนกระจกในเขต EEC

ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (ECEE) ร่วมกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO) นำร่องจากกลุ่มบริษัทเด็นโซ่ (DENSO) ร่วมมือด้วยโครงการนำร่องซื้อขายก๊าซเรือนกระจกในเEEC) เพื่อสนับสนุนการลงทุนแบบเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

ความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการลงทุนเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ และเกิดอุปสงค์คาร์บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจในประเทศไทย (T-VER) ผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายก๊าซเรือนกระจก (Carbon Trading Platform) อันจะช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ 

รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ EEC ให้มีการเรียนรู้และดําเนินงานตามระบบการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (Measurement, Reporting and Verification System: MRV) ของระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ในการนี้ TGO จะให้การสนับสนุนทางเทคนิควิชาการแก่โรงงานนำร่อง ในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์แหล่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ภายใต้การดําเนินงานของระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของไทย รวมทั้งดำเนินการคํานวณ จัดทำและทวนสอบรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร 

การกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและจัดสรรสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงเสนอแนะ แผนงาน แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก (Mitigation Options) ทั้งยังจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดราคาคาร์บอน เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เชิงลึกให้แก่โรงงานนำร่อง พร้อมทั้งกำหนดราคาคาร์บอนที่เหมาะสมสำหรับโรงงานนําร่องตามบริบทของแต่ละโรงงาน

นำร่องซื้อขายก๊าซเรือนกระจกในเขต EEC