RUSAL อัปเดตความมุ่งมั่นในการดูแลสิ่งแวดล้อม สู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

RUSAL อัปเดตความมุ่งมั่นในการดูแลสิ่งแวดล้อม สู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

"RUSAL" อัปเดตถึงความพยายามในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการน้ํา และการชดเชยคาร์บอน สู่เป้าหมายที่จะเป็นผู้นําในการส่งเสริมความสมดุลที่กลมกลืนระหว่างการพัฒนาอุตสาหกรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

RUSAL หนึ่งในผู้ผลิตอะลูมิเนียมรายใหญ่ของโลก กําลังก้าวไปสู่ความยั่งยืนอย่างมีนัยสําคัญ โดยให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพการจัดการน้ําที่มีประสิทธิภาพ และการริเริ่มการชดเชยคาร์บอน ทั้งนี้ "RUSAL" ในฐานะบริษัทอะลูมิเนียมที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก และมีบทบาทสําคัญในการผลิตอะลูมิเนียมทั่วโลก โดยคิดเป็นเกือบ 6% ของผลผลิตทั่วโลก นอกจากนี้ยังโดดเด่นในฐานะซัพพลายเออร์อะลูมิเนียมคาร์บอนต่ำ

ผู้ผลิตรถยนต์หันมาใช้อะลูมิเนียมคาร์บอนต่ำมากขึ้น เนื่องจากความสามารถในการ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทาน อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ครึ่งหนึ่งของอะลูมิเนียมของโลกยังคงผลิตโดยใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน อีกทั้งอะลูมิเนียมของรัสเซียต้องขอบคุณการใช้พลังงานไฟฟ้าพลังน้ําจากแม่น้ำไซบีเรียทําให้คู่แข่งที่น่ากลัวในตลาดโลก รอยเท้าคาร์บอนที่เกี่ยวข้องกับอะลูมิเนียมดังกล่าวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมถึง 70%

เมื่อเร็วๆ นี้ RUSAL ได้ส่งรายงาน "การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ" และ "การจัดการทรัพยากรน้ํา" โดยสมัครใจ ซึ่งถือเป็นรายงานเฉพาะเรื่องพิเศษฉบับแรกเกี่ยวกับสองประเด็นนี้ รายงานนี้อธิบายถึงแนวทางโดยรวมของ RUSAL ในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การประเมินผลกระทบ และการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพและบริการระบบนิเวศ ตลอดจนการจัดการและปกป้องทรัพยากรน้ํา นอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงแนวทางปฏิบัติด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ในด้านเหล่านี้

รายงานครอบคลุมโครงการและโปรแกรมที่ดําเนินการโดยบริษัทฯ และสินทรัพย์การผลิตในด้านทรัพยากรน้ําและความหลากหลายทางชีวภาพ เอกสารเหล่านี้จัดทําขึ้นตามบรรทัดฐานระดับชาติมาตรฐานสากลที่ RUSAL ปฏิบัติตามในเชิงรุกและแนวทางปฏิบัติที่ดีของรัสเซียและระหว่างประเทศ

RUSAL เป็นผู้ผลิตอะลูมิเนียมคาร์บอนต่ำ จากแหล่งพลังงานหมุนเวียนโดยมีการดําเนินงานในกว่าสิบประเทศที่มีลักษณะทางธรรมชาติและภูมิอากาศที่แตกต่างกันความพร้อมของแหล่งน้ําและประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน ประเด็นสําคัญของกลยุทธ์ความยั่งยืนของ RUSAL คือการปกป้องทรัพยากรเหล่านี้การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการบํารุงรักษาความพร้อมของบริการระบบนิเวศ เช่น ในประเทศจีนการดําเนินงานของ RUSAL ได้รับการปรับให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของจีนเพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความมั่นใจในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ กําลังดําเนินการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัยในองค์กรสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกด้านสิ่งแวดล้อมใหม่และปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีอยู่

นอกจากนี้ RUSAL กําลังใช้วัฏจักรน้ำแบบวงปิดในองค์กร และใช้มาตรการเพื่อเพิ่มสัดส่วนของน้ํารีไซเคิล ซึ่งจะช่วยให้การใช้ทรัพยากรน้ํามีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งการดึงน้ำมาใช้และการปล่อยน้ําเสีย

นอกจากนี้ โครงการชดเชยคาร์บอนในป่าของ RUSAL ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การจัดการทางอากาศของไฟป่าในภูมิภาคครัสโนยาสค์ในรัสเซียได้รับการจดทะเบียน ในทะเบียนหน่วยคาร์บอนของสหพันธรัฐรัสเซีย ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2023 ผู้ตรวจสอบอิสระบุคคลที่สามที่ได้รับอนุมัติในระดับประเทศได้ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามกฎและข้อกําหนดระดับชาติทั้งหมดสําหรับการริเริ่มการชดเชยคาร์บอน

การดําเนินโครงการชดเชยคาร์บอนมีกําหนดจนถึงปี 2033 ในช่วงเวลานี้โครงการจะรับประกันการกักเก็บ CO2 หลายล้านตันเทียบเท่า

RUSAL เริ่มดําเนินโครงการชดเชยคาร์บอนในป่าปี 2019 โดยลงนามในข้อตกลงกับ Federal Forestry Service (RUSLESKHOZ) และรัฐบาลของภูมิภาค Krasnoyarsk เกี่ยวกับ "การดําเนินโครงการ ดูดซับก๊าซเรือนกระจกโดยสมัครใจ (GHG) ในภูมิภาค" ต่อมาในปี 2564 ความสําคัญของการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนการปกป้องป่าและการอนุรักษ์รวมถึงการจัดการไฟป่าได้รับการเน้นย้ำท่ามกลางมาตรการบรรเทาและปรับตัวอื่นๆ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาคาร์บอนต่ำของรัสเซีย

โครงการของ RUSAL เป็นโครงการชดเชยคาร์บอนในป่าโดยสมัครใจโครงการแรกเกี่ยวกับการจัดการไฟป่าทางอากาศในรัสเซีย การดําเนินโครงการนําไปสู่การลดหรือป้องกันการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มการดูดซึมก๊าซเรือนกระจก ผลการชดเชยคาร์บอนวัดเป็นตันของ CO2 เทียบเท่าและวัดปริมาณตามข้อกําหนดวิธีการระดับชาติ และยังอ้างอิงถึงประสบการณ์ระหว่างประเทศ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการของ RUSAL ได้รับรางวัล "โครงการที่ดีที่สุดที่มุ่งลดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" ในการประกวดระดับชาติ "พันธมิตรที่เชื่อถือได้ : สิ่งแวดล้อม"

นอกจากนี้ ด้วยความมุ่งมั่นในการดูแลสิ่งแวดล้อม RUSAL ตระหนักถึงความสําคัญของการลดรอยเท้าทางนิเวศวิทยาและยอมรับแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนในการดําเนินงาน ด้วยกลยุทธ์ที่เป็นนวัตกรรมและความพยายามในการทํางานร่วมกัน RUSAL มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นําในการส่งเสริมความสมดุลที่กลมกลืนระหว่างการพัฒนาอุตสาหกรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

RUSAL อัปเดตความมุ่งมั่นในการดูแลสิ่งแวดล้อม สู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน