ทุกลมหายใจมีค่า "ปตท." ช่วยเด็กได้เรียนต่อ ผ่านโครงการ "ลมหายใจเพื่อน้อง"

ทุกลมหายใจมีค่า "ปตท." ช่วยเด็กได้เรียนต่อ ผ่านโครงการ "ลมหายใจเพื่อน้อง"

ผลกระทบโควิด-19 ทำเศรษฐกิจถดถอย พ่อแม่ผู้ปกครองขาดทุนทรัพย์ส่งลูกหลานเรียนต่อ ปตท. จึงรุกโครงการ "ลมหายใจเพื่อน้อง" ชวนวิ่ง Virtual Run นำระยะทางแลกเป็นเงินบริจาค มอบโอกาสให้เยาวชน 60,000 คน ที่เสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษา ได้กลับเข้าเรียน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา นอกจากปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในภาคครัวเรือน ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งการเข้าถึงระบบการศึกษาของเด็ก และเยาวชนไทยที่ประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์มากขึ้น

เห็นได้จากข้อมูลการสำรวจของ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) พบว่า ก่อนปิดภาคเรียนที่ผ่านมา มีนักเรียนในครัวเรือนยากจนพิเศษช่วงชั้นรอยต่อจำนวนราว 60,000 คน ที่มีความเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษา ซึ่งการหลุดออกจากระบบการศึกษาก่อนวัยอันควร จะทำให้พวกเขาติดอยู่ในกับดักความยากจน และมีโอกาสสูงมากที่ความยากจนจากรุ่นพ่อแม่จะถูกส่งต่อไปยังรุ่นสู่รุ่น ซึ่งเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า ปัญหาความยากจนข้ามชั่วคน (Intergenerational Poverty) ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนาน

ความน่าเป็นห่วงนี้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดตั้ง "โครงการลมหายใจเพื่อน้อง" โดยตั้งเป้าหมายมอบทุนการศึกษากว่า 150 ล้านบาท ผ่าน กสศ. ให้แก่เยาวชนจากครัวเรือนที่มีรายได้น้อย และได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 จำนวนกว่า 60,000 คน ทั่วประเทศ

นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ ปตท. ตั้งใจดำเนินงาน เพื่อสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้ศึกษาต่อ ซึ่งจะช่วยเพิ่มทักษะความรู้และทักษะทางสังคม ต่อยอดสร้างโอกาส และสร้างรายได้ที่ยั่งยืน รวมทั้งนำความรู้มาพัฒนา และยกระดับเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

ทุกลมหายใจมีค่า "ปตท." ช่วยเด็กได้เรียนต่อ ผ่านโครงการ "ลมหายใจเพื่อน้อง"

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา ปตท. ได้ช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระภาครัฐจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และจัดตั้ง "โครงการลมหายใจเดียวกัน" ขึ้นในปี 2564 เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ระบบสาธารณสุขในการรับมือกับสถานการณ์โรคระบาด

เช่นเดียวกับ "โครงการลมหายใจเพื่อน้อง" ด้วยผลกระทบจากโควิด-19 ที่ยังคงยืดยาว ทำให้รายได้ของหลายครัวเรือนลดลง เป็นเหตุให้เด็กนักเรียนจำนวนมาก มีความเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษา ทาง ปตท. จึงจัดตั้งโครงการดังกล่าวขึ้นมา

จากความตั้งใจที่ต้องการสร้างการมีส่วนร่วมในการลดช่องว่างทางการศึกษา ในปีนี้ ปตท. จึงเดินหน้าโครงการด้วยการเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วน เข้ามาร่วมกิจกรรม PTT Virtual Run เดินหรือวิ่งสะสมระยะทาง แปลงกิจกรรมเดินวิ่งให้เป็นทุนการศึกษา ทุก 1 กิโลเมตร มีมูลค่าเท่ากับ 250 บาท โดย 10 กิโลเมตร จะมีมูลค่าเป็นทุนการศึกษาจำนวน 2,500 บาท สามารถพาน้องกลับโรงเรียนได้ 1 คน สำหรับกิจกรรมจะเปิดรับสมัครและเดินวิ่งได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม–30 มิถุนายน 2565

สุดท้ายนี้ เพราะเชื่อว่าการศึกษาเป็นจุดเริ่มต้น และโอกาสของชีวิต ทาง ปตท. และ กสศ. มั่นใจว่า หากเด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ เด็กและเยาวชนเหล่านี้จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญที่จะร่วมพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป