เกษตรกรยุค 5G ปรับตัวเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคยุคนิวนอร์มอล

เกษตรกรยุค 5G ปรับตัวเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคยุคนิวนอร์มอล

เกษตรกรยุคปัจจุบัน ต้องเร่งปรับตัว และให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีหรือช่องทางออนไลน์