ธรรมนัส จี้ ส.ป.ก. สอบพื้นที่เขาใหญ่ เร่งทำป่าปฏิรูป เขตBuffer Zone

ธรรมนัส จี้ ส.ป.ก. สอบพื้นที่เขาใหญ่ เร่งทำป่าปฏิรูป เขตBuffer Zone

ธรรมนัส สั่ง ส.ป.ก. ตรวจสอบพื้นที่รอยต่อเขาใหญ่ พบจัดสรรไม่ถูกต้องให้ดำเนินการตามกฎหมาย แยก Buffer Zone เป็นป่าปฏิรูป พร้อมจัดสรรที่ดินว่างเปล่ารองรับเกษตรกร กลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาสที่ไม่มีที่ดินทำกิน

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.)เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้การบริหารจัดการพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินมีเหมาะสมตามหลักนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์และบริบทความจริงของสังคมในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป จึงสั่งการให้ ส.ป.ก. ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจโดยเคร่งครัด ประกอบด้วย

 

ธรรมนัส จี้ ส.ป.ก. สอบพื้นที่เขาใหญ่ เร่งทำป่าปฏิรูป เขตBuffer Zone

1. ตรวจสอบการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณพื้นที่ตามแนวเขตปฏิรูปที่ดินที่ติดต่อกับ เขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และพื้นที่ต่อเนื่อง ว่าเป็นการจัดที่ดินโดยผิดกฎหมายหรือไม่ หรือจัดที่ดิน ให้แก่เกษตรกรโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือยังมีที่ดินที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดให้แก่เกษตรกรแต่อย่างใด

2. จัดทำพื้นที่กันชน (Buffer Zone) ระหว่างพื้นที่ ส.ป.ก. พื้นที่อุทยานแห่งชาติ และพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ โดยกันพื้นที่ดังกล่าวให้จัดทำเป็นป่าในเขตปฏิรูปที่ดิน

3. ตรวจสอบการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณรอยต่อกับพื้นที่ในความรับผิดชอบของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ดินของรัฐอื่น ๆ โดยให้ดำเนินการทั่วทั้งประเทศ ว่ามีกรณีจัดที่ดินโดยผิดกฎหมายหรือไม่ หรือจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรโดยมิชอบ ด้วยกฎหมายหรือไม่ หรือยังมีที่ดินที่ ยังไม่ใด้ดำเนินการจัดให้แก่เกษตรกรแต่อย่างใด หากพบว่าการจัดที่ดินดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ดำเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องโดยเคร่งครัด

4.เตรียมการสำรวจพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรหรือที่ดินว่างเปล่ารองรับเกษตรกร กลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่ไม่มีที่ดินทำกินโดยให้จัดสรรที่ดินให้กับกลุ่มเหล่านี้ตามระเบียบ ส.ป.ก. ต่อไป

ธรรมนัส จี้ ส.ป.ก. สอบพื้นที่เขาใหญ่ เร่งทำป่าปฏิรูป เขตBuffer Zone ธรรมนัส จี้ ส.ป.ก. สอบพื้นที่เขาใหญ่ เร่งทำป่าปฏิรูป เขตBuffer Zone

 ทั้งนี้ ส.ป.ก. และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) หารือร่วมกันในการแก้ไขปัญหาเรื่องแนวเขตพื้นที่ทับซ้อนบริเวณพื้นที่ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยทั้ง 2 หน่วยงาน เห็นพ้องในการเสนอให้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ที่มี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธาน แต่งตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาการทับซ้อนในที่ดินของรัฐ

โดยมีผู้แทนจาก 9 หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับที่ดินเป็นคณะทำงาน โดยให้นำขอบเขตพื้นที่ที่ทับซ้อนกันในทุกแห่งมากำหนดเป็นเป้าหมายในการตรวจสอบร่วมกัน พร้อมกำหนดให้คณะทำงานต้องมีการนัดหารือติดตามความคืบหน้าทุกเดือน ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ต้องได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว