“คลัง” งัดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ สั่งรัฐวิสาหกิจ เร่งลงทุน 2.4 แสนล้าน

“คลัง” งัดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ สั่งรัฐวิสาหกิจ เร่งลงทุน 2.4 แสนล้าน

“คลัง“ สั่งรัฐวิสหากิจเร่งเบิกจ่ายงบลงทุน 2.4 แสนล้าน ช่วงงบปี 67 ยังไม่มีผลบังคับใช้ ขีดเส้นเซ็นสัญญาให้เสร็จในเดือน มี.ค.

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังเห็นถึงความจำเป็นของการเติมเม็ดเงินลงสู่ระบบในช่วงที่งบประมาณปี 2567 มีผลบังคับใช้ล่าช้า ทำให้ประเทศขาดแรงผลักทางการคลัง โดยรัฐวิสาหกิจเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ เพราะมีกรอบงบลงทุนถึงกว่า 240,000 ล้านบาท 

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจึงออกมาตรการให้รัฐวิสาหกิจดำเนินการ ดังนี้

1.กำหนดเป้าหมายเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจให้ไม่น้อยกว่า 95% และให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้รัฐวิสาหกิจพิจารณากำหนดเป้าหมายดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดของผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ

2. ให้รัฐวิสาหกิจเร่งรัดการลงทุนที่ลงนามในสัญญาแล้ว รวมถึงเร่งลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค. 2567 สำหรับรัฐวิสาหกิจที่ใช้เงินงบประมาณในการลงทุน ให้เตรียมความพร้อมเพื่อให้ลงนามในสัญญาได้ทันทีเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ

3. ให้รัฐวิสาหกิจปรับแผนการเบิกจ่าย โดยเพิ่มการเบิกจ่ายในช่วงเดือน ม.ค. 2567 - มิ.ย. 2567 (Front-Loaded) และหลีกเลี่ยงการกระจุกตัวของเบิกจ่ายงบลงทุนในไตรมาสสุดท้าย

4. ให้รัฐวิสาหกิจปีปฏิทินปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปี 2567 ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก และรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณที่ยังปรับปรุงไม่แล้วเสร็จ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค. 2567