ธรรมนัส ลงยะลา สั่งแก้ปัญหาช้างป่าทำลายทุเรียน สวนยาง

ธรรมนัส  ลงยะลา สั่งแก้ปัญหาช้างป่าทำลายทุเรียน สวนยาง

“ธรรมนัส” ลงพื้นที่ยะลา เปิดเวทีรับฟังเสียงสะท้อนปัญหา ‘ชาวสวนทุเรียน ยางพารา’ สั่งเร่งหาแนวทางแก้ไขระยะยาว พร้อมนำปัญหาช้างป่าบุกทำลายพื้นที่เกษตร กลับไปหารือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดหามาตรการช่วยเหลือเยียวยา บรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกร

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามรับฟังปัญหาเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดยะลา พร้อมด้วย นายอภัย สุทธิ์สังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอธารโต จังหวัดยะลา

ธรรมนัส  ลงยะลา สั่งแก้ปัญหาช้างป่าทำลายทุเรียน สวนยาง ธรรมนัส  ลงยะลา สั่งแก้ปัญหาช้างป่าทำลายทุเรียน สวนยาง

 

ร.อ. ธรรมนัส กล่าวว่า  ต้องการลงมาในพื้นที่เพื่อรับฟังเสียงของเกษตรกรโดยตรง เป็นการสะท้อนให้เห็นปัญหาที่แท้จริง

จังหวัดยะลามีประเด็นปัญหาหลักๆ 3 เรื่อง ที่เกษตรกรได้เสนอมา คือ

1. ผลกระทบจากช้างป่าเข้าทำลายพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย โดยแนวทางแก้ไขระยะเร่งด่วน หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการร่วมกันในการผลักดันช้างป่าออกจากพื้นที่ ส่วนระยะยาว ตนจะขอนำเรื่องนี้กลับไปประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมอบหมายให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา ร่วมกับจังหวัดยะลา สำรวจพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหาย ต่อไป

2. ปัญหาหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน ได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกันศึกษาหาแนวทางแก้ไขในระยะยาว และรายงานผลให้ทราบ เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งส่งเสริมการผลิตทุเรียนคุณภาพ

3. ราคายางพารา และการตลาดการแปรรูป ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานภาครัฐจะต้องมาหาแนวทางแก้ไขและส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศให้มากขึ้น

 

“ปัญหาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้จะมีความคล้ายกัน คือ เรื่องของราคาพืชผลทางการเกษตร ยางพารา ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องบูรณาการทำงานกันอย่างจริงจัง ทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ นอกจากนี้ ยังมีประเด็นสำคัญคือ ปัญหาที่ดินทำกิน ซึ่งเป็นนโยบายหลักของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี  ที่ได้มอบหมายให้ฟผมเร่งดำเนินการแก้ปัญหาเอกสารสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็น การเปลี่ยนที่ดิน ส.ป.ก. ที่ราชพัสดุ ให้เป็นโฉนด สำหรับพื้นที่ใดที่ไม่สามารถออกโฉนดได้ ก็จะพิจารณาให้จะออกหนังสืออนุญาติให้ทำประโยชน์” รมว.ธรรมนัส กล่าว

ร.อ. ธรรมนัส  ยังกล่าวว่า ยังได้นายเศรษฐา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลไร้สัญชาติ ทั้งสิทธิในด้านการศึกษา สิทธิการรักษาพยาบาล สิทธิในที่ดินทำกิน และสิทธิในด้านอื่น ๆ

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับปากกับพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ว่าจะดูแลในเรื่องที่ดินทำกินของจังหวัดเชียงราย ให้เป็นพื้นที่ ส.ป.ก. นอกจากนี้ ยังได้รับเรื่องการปรับเปลี่ยนการปลูกสับปะรดให้เป็นสินค้าชนิดอื่น หรือหารายได้เสริม และการปรับปรุงถนนในการขนส่งสินค้าให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นด้วย

        ธรรมนัส  ลงยะลา สั่งแก้ปัญหาช้างป่าทำลายทุเรียน สวนยาง