'บางจาก' หารือเครียดทีมกฏหมาย ดู 6 เงื่อนไขควบรวม 'เอสโซ่'

'บางจาก' หารือเครียดทีมกฏหมาย ดู 6 เงื่อนไขควบรวม 'เอสโซ่'

“บางจาก” เผยกำลังพิจารณามติ “กขค.” กรณีควบรวม “เอสโซ่” ลุยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ย่อยเงื่อนไขควบรวม 6 ข้ออย่างรอบด้าน ระบุหากนับตามกรอบเวลายื่นอุทธรณ์ 60 วัน ถือว่ายังอยู่ในกรอบปิดดีลภายในไตรมาส 4 ปีนี้ 

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ขณะนี้บางจากได้รับคำสั่งคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรณีอนุญาตให้รวมธุรกิจระหว่างบางจากฯ และบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยกำหนดระยะเวลาและเงื่อนไขใน 6 ข้อนั้น

อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวจะต้องขอเวลาศึกษาอย่างรอบด้านแล้วจะชี้แจงในรายละเอียดต่าง ๆ ให้ลึกและรอบคอบกว่านี้ โดยอาจจะใช้เวลาในช่วงวันหยุดยาวที่จะถึงนี้ในทุกข้อที่เป็นมติออกมา เพราะหากทางบางจากจะเดินหน้ายื่นอุทธรณ์ต่อนั้นจะทำให้ดีลการควบรวมเป็นตามแผนเดิมที่เคยระบุไว้กับผู้ถือหุ้นในช่วงไตรมาส 4 ปี 2566 หรือไม่ยังตอบไม่ได้จึงขอเวลาศึกษา ซึ่งหากนับวันที่ระบุถือว่ายังอยู่ในกรอบการพิจารณา 60 วัน

“ตอนนี้ต้องขอเวลาศึกษาโดยเฉพาะเรื่องของกฎหมาย ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในขั้นตอนที่เราจะต้องคุยกับผู้เชี่ยวชาญนักกฎหมายถึงกฎระเบียบและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพราะถ้าอุทธรณ์ก็จะต้องฟ้องศาลปกครอง เป็นต้น ดังนั้น หากถามตอนนี้ก็ยังไม่สามารถตอบคำถามได้ครบรอบด้าน”

นอกจากนี้ หากถามว่ากังวลในเรื่องของการจัดซื้อน้ำมันดิบจากคู่ค้ารายใดรายหนึ่งตามสัดส่วนที่กำหนดนั้น ยอมรับว่าในเรื่องนี้ไม่ได้มีข้อจำกัดในเรื่องของจำนวนคู่ค้า เพราะปัจจัยหลักคือราคามากกว่า ซึ่งหากถ้าราคาดีผู้บริโภคก็จะได้ราคาดีด้วย ส่วนการถือหุ้นเราจะไปสั่งกระทรวงการคลังในเรื่องของสัดส่วนการถือหุ้นได้หรือไม่ เป็นต้น

รายงานข่าว ระบุว่า คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) มีคำสั่งอนุญาตให้รวมธุรกิจระหว่างบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยกำหนดระยะเวลาและเงื่อนไข 6 ข้อ ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตให้รวมธุรกิจต้องปฏิบัติ

1.ห้ามมิให้บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของหน่วยงานภาครัฐ เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่รวมธุรกิจแล้วเสร็จ เว้นแต่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

2.ให้บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดซื้อน้ำมันดิบจากคู่ค้ารายใดรายหนึ่งไม่เกินกว่า 50 %เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่รวมธุรกิจแล้วเสร็จ เพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันดิบจากรายใดรายหนึ่งมากเกินไป ซึ่งอาจเสี่ยงต่อความมั่นคงทางพลังงาน เว้นแต่เป็นการจัดซื้อน้ำมันดิบจากผู้ประกอบธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กันทางนโยบายหรืออำนาจสั่งการของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ ให้บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รายงานผลการจัดซื้อน้ำมันดิบของปีที่ผ่านมาต่อคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ภายในไตรมาสแรกของปีถัดไป

3.ให้บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คงไว้ซึ่งเงื่อนไขของสัญญาและข้อตกลงระหว่างลูกค้าในตลาดค้าส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ได้ทำไว้กับบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลาตามเงื่อนไขในสัญญาเดิม

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาและข้อตกลง ต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้าในตลาดค้าส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมรายนั้นด้วย

4.ให้บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คงไว้ซึ่งเงื่อนไขของสัญญาและข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบธุรกิจสถานีบริการภายนอกของแบรนด์ ESSO ที่ได้ทำไว้กับบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลาตามเงื่อนไขในสัญญาเดิม

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาและข้อตกลง ต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ประกอบธุรกิจสถานีบริการภายนอกของแบรนด์ ESSO รายนั้นด้วย

กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจสถานีบริการภายนอกของแบรนด์ ESSO มีข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้ว่าได้รับผลกระทบจากการรวมธุรกิจระหว่างบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สามารถใช้เป็นเหตุผลในการบอกเลิกสัญญาได้ โดยต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าภายใน 90 วัน นับแต่วันที่รวมธุรกิจแล้วเสร็จ

5.ให้บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดทำแผนการพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและธุรกิจพลังงานสีเขียว โดยต้องดำเนินโครงการไม่น้อยกว่าในปีที่ผ่านมา และต้องมีงบประมาณในการดำเนินโครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมพลังงานสีเขียวและการจัดการสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่าในปีที่ผ่านมา ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่รวมธุรกิจแล้วเสร็จ 

ทั้งนี้ เพื่อรักษาระดับการพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม อันเป็นประโยชน์ต่อการแข่งขันด้านนวัตกรรมและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค พร้อมทั้งจัดทำแนวทางปฏิบัติ กรอบเวลาดำเนินการ ตัวชี้วัด และให้ปฏิบัติตามแผนการดังกล่าว โดยให้จัดทำแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าภายใน 90 วัน นับแต่วันที่รวมธุรกิจแล้วเสร็จ และรายงานผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมาต่อคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าภายในไตรมาสแรกของปีถัดไป

6.ให้บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดทำแผนการส่งผ่านประโยชน์ที่ได้รับจากการรวมธุรกิจไปสู่ผู้บริโภคและสังคม โดยต้องดำเนินโครงการไม่น้อยกว่าในปีที่ผ่านมาต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่รวมธุรกิจแล้วเสร็จ เพื่อเป็นหลักประกันการส่งผ่านประโยชน์ไปยังผู้บริโภคและสังคม ซึ่งรวมถึงผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้วย พร้อมทั้งจัดทำแนวทางปฏิบัติ กรอบเวลาดำเนินการ ตัวชี้วัด และให้ปฏิบัติตามแผนการดังกล่าว

โดยให้จัดทำแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าภายใน 90 วัน นับแต่วันที่รวมธุรกิจแล้วเสร็จ และรายงานผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมาต่อคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าภายในไตรมาสแรกของปีถัดไป

ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตรวมธุรกิจปฏิบัติตามกำหนดระยะเวลาและเงื่อนไขประกอบการอนุญาตรวมธุรกิจข้างต้นนับแต่วันที่รวมธุรกิจแล้วเสร็จ และให้มีหนังสือรายงานผลการรวมธุรกิจต่อคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รวมธุรกิจแล้วเสร็จด้วย และในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งได้รับแจ้งคำสั่งของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้ มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง