ส.อ.ท.ดัน 5 ซอฟต์ พาวเวอร์สู่เวทีโลก!!

สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ประชุมร่วมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. หารือแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรม Soft Power

สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ประชุมร่วมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. หารือแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรม soft power โดย ส.อ.ท.สนับสนุนในเรื่องนวัตกรรมและอื่นๆ เป็นความร่วมมือกันในการผลักดันและส่งเสริมอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงและ soft power ของไทยก้าวสู่สากลและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เกรียงไกร เธียรนุกุล ระบุ การสร้างมูลค่าเพิ่มทำได้หลายวิธีแต่ตัวที่ดีที่สุดและประเทศไทยทำได้แน่นอนคือ Soft power ที่ประกอบได้ด้วย 5F คือ อาหารไทย (Food)
ผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่นไทย(Fashion) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) มวยไทยและศิลปะการป้องกันตัว(Fighting) เทศกาลประเพณีไทย (Festival) 

ทั้งนี้ แม้ในด้านนวัตกรรมยังตามหลังยังต้องแข่งขัน แต่มั่นใจว่า Soft power ในด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม ความเป็นไทย ประเทศอื่นแข่งกับเรายาก ขึ้นอยู่กับว่าเราจะสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างไร ซึ่งในอนาคตทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันผลักดันให้ Soft power ไทยก้าวสู่เวทีโลก