เปิดแฟ้ม ครม.นัดแรกหลังเลือกตั้ง ชงพัฒนาแหล่งน้ำมักกะสันสถานี 'ไฮสปีดEEC'

เปิดแฟ้ม ครม.นัดแรกหลังเลือกตั้ง ชงพัฒนาแหล่งน้ำมักกะสันสถานี 'ไฮสปีดEEC'

ครม.นัดแรกหลังเลือกตั้งจับตาแกนนำพรรคการเมืองหลังขั้วรัฐบาลพ่ายฝ่ายค้านในการเลือกตั้งครั้งหลังสุด กพอ.เสนอโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมักกะสันในพื้นที่สถานีรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน กระทรวงพาณิชย์เสนอผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (16 พ.ค.) เป็นการประชุมนัดแรกหลังการเลือกตั้งวันที่ 14 พ.ค.ซึ่งพรรคการเมืองที่ได้จำนวน ส.ส.มากที่สุดคือพรรคก้าวไกล และพรรคเพื่อไทย ซึ่งอยู่คนละขั้วการเมืองกับรัฐบาลรักษาการในปัจจุบัน บรรยากาศการประชุม ครม.วันนี้พบว่ามีความคึกคัก เนื่องจาก ครม.ที่เคยลาราชการไปหาเสียงเลือกตั้งกลับมาประชุมกันพร้อมหน้า

นอกจากนี้ยังมีสื่อมวลชนจำนวนมากทั้งจากสื่อไทยและต่างประเทศที่เข้ามาทำข่าวบรรยากาศการเมืองที่ทำเนียบรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคการเมืองอื่นๆที่จะให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับผลการเลือกตั้งที่ออกมา

สำหรับวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่น่าสนใจได้แก่ วาระเพื่อทราบ คณะกรรมการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) เสนอโครงการการพัฒนาพื้นที่เก็บกักน้ำทดแทนบึงเสือดำในพื้นที่เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสาม สนามบิน บริเวณพื้นที่สถานีมักกะสัน

กระทรวงพาณิชย์เสนอผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ [ASEAN Economic Ministers ( AEM ) Retreat]

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตราการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อำเภอบ้านแหลม อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอท่ายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขีนธ์ พ.ศ.2561 พ.ศ....

กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเสนอจังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ.2568 (ค.ศ.2025) และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13

การพิจารณารับรองวัดคาทอลิก ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยแนวทางในการจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก พ.ศ.2564

ผลการพิจารณารายขานการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ประเด็นการสร้างและใช้ Big Data ภาคเกษตร ของคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ.2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2566 และครั้งที่ 6/2566