ดีบุก เมตริกตันละ 957,300.00 สังกะสี เมตริกตันละ 109,640.00

ดีบุก	เมตริกตันละ 957,300.00 สังกะสี	เมตริกตันละ 109,640.00

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

ดีบุก	เมตริกตันละ 957,300.00 สังกะสี	เมตริกตันละ 109,640.00