ดีบุก เมตริกตันละ 805,060.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 75,560.00

ดีบุก	เมตริกตันละ 805,060.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 75,560.00

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

ดีบุก	เมตริกตันละ 805,060.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 75,560.00