บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุด เช็กประกาศผลลงทะเบียนรอบ 7 ที่นี่เกาะติด

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุด เช็กประกาศผลลงทะเบียนรอบ 7 ที่นี่เกาะติด

ตรวจสอบ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุด เช็กประกาศผลลงทะเบียนรอบ 7 ที่นี่เกาะติด welfare.mof.go.th จากกระทรวงการคลัง

ติดตามมาอย่างต่อเนื่อง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุด เช็กประกาศผลลงทะเบียนรอบ 7 แล้ว ซึ่งนัดหมายทุกวันศุกร์ วันนี้วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 สามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน (คลิกที่นี่) ได้แล้ว 

ความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ล่าสุด เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 จนถึงบ่ายวานนี้ มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 22.1 ล้านราย ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มากถึง 9.7 ล้านราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน ยอดสูง 12.3 ล้านราย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุด เช็กประกาศผลลงทะเบียนรอบ 7 ที่นี่เกาะติด
 

 

 

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเช็กประกาศผลลงทะเบียนรอบ 7 แล้ววันนี้ ทำอย่างไรต่อ

1. ผ่านการตรวจสอบ เป็น "สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์"

ผู้ลงทะเบียนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่ ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองแล้ว ผู้ลงทะเบียนกลุ่มนี้ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ ในช่วงนี้ ขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง

2.  ไม่ผ่านการตรวจสอบ เป็น "สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์"

- ผู้ลงทะเบียน สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต โดยหากผู้ที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้น

- ผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ โดยจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

- ผู้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ กรณีไม่มีครอบครัว (โสด) สามารถไปแจ้งแก้ไขข้อมูลที่หน่วยรับลงทะเบียนใดก็ได้

สำหรับผู้ลงทะเบียนทุกคนที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ลงทะเบียน "ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน" ได้ในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุด เช็กประกาศผลลงทะเบียนรอบ 7 ที่นี่เกาะติด

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ว่าผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการฯ อีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ การลงทะเบียนตามโครงการฯ เป็นการลงทะเบียนรายบุคคล แต่การตรวจสอบจะตรวจสอบทั้งรายบุคคลและสมาชิกในครอบครัว โดยขั้นตอนแรกจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้เกณฑ์บุคคล หากผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์บุคคล

โดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของเกณฑ์ครอบครัว ในกรณีที่มีคู่สมรสหรือบุตร ซึ่งหากพบว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์ครอบครัวจะถือว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบัติและผู้ลงทะเบียนจะไม่ได้รับสิทธิ

ประชาชนที่ต้องการได้รับสวัสดิการ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว หรือยังไม่มีบัตรสวัสดิการจะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน โดยสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั่วประเทศ ได้แก่ สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ สังกัดกรมบัญชีกลาง ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ ภายใต้กระทรวงมหาดไทย สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต และศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว 

ใครที่ยังมี “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต โดยหากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องขอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง หรือหากพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เช่น จำนวนบุตรที่อายุต่ำกว่า 18 ปี มีจำนวนมากกว่าข้อมูลบุตรที่ลงทะเบียนไว้ เป็นต้น ให้ติดต่อแก้ไข โดยหากเป็นผู้ที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น และสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ โดยจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565

...

อ้างอิง - กระทรวงการคลัง