ดีบุก เมตริกตันละ 754,320.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 76,330.00

ดีบุก	เมตริกตันละ 754,320.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 76,330.00

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2565

ดีบุก	เมตริกตันละ 754,320.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 76,330.00