รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (5 ตุลาคม 2565(

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (5 ตุลาคม 2565(

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (64/65) 3000-3160 ข้าวขาว 5% 1450-1480 ข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน 1500-1530 ปลายข้าวเหนียว 64/65 1700-1900

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (5 ตุลาคม 2565(