ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ติดต่อคู่สมรสไม่ได้ ต้องทำยังไง ?

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ติดต่อคู่สมรสไม่ได้ ต้องทำยังไง ?

อัปเดต ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 สำหรับปชช.ที่ไม่สามารถติดต่อคู่สมรสได้ ล่าสุด ครม. เห็นชอบแนวทางแก้ปัญหาแล้ว

ติดตามความคืบหน้าล่าสุด ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ลงทะเบียนบัตรคนจน รอบใหม่ หลังจาก กระทรวงการคลัง เปิดรับลงทะเบียนและจะเปิดให้ลงทะเบียนไปจนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 โดยประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 65 ที่ผ่านมา ทางเว็บไซต์ welfare.mof.go.th (คลิกที่นี่) หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th (คลิกที่นี่)

ล่าสุด วันที่ 5 ตุลาคม 2565 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) พบว่ามีประชาชนที่ประสงค์จะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 แต่มีปัญหาในการลงทะเบียน โดยเฉพาะในกรณีที่มีคู่สมรส แต่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสลงนามในแบบฟอร์มการลงทะเบียนตามโครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ซึ่งมีประชาชนอยู่ในข่ายนี้ประมาณ 1 แสนราย  

 

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ติดต่อคู่สมรสไม่ได้ ต้องทำยังไง ?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ครม.มีมติเห็นชอบแนวปฏิบัติสำหรับผู้ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้ ดังนี้ 

 1. กลุ่มเปราะบาง 

  • ผู้ลงทะเบียนที่เป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป (นับถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565) 
  • ผู้พิการ หรือผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้

ยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ฯ ปี 2565 โดยรับรองตนเองว่า ไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้ พร้อมลายมือชื่อพยานรับรองด้วยจำนวน 2 คน และต้องมีการลงนามรับรองจากเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยในพื้นที่ (กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน นายอำเภอหรือ ผู้ที่นายอำเภอมอบหมาย  พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองและเทศบาลนครในพื้นที่  เจ้าหน้าที่สำนักเขตที่ผู้อำนวยการเขตมอบหมาย  เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเมืองพัทยา) ไปยื่นที่หน่วยงานรับลงทะเบียน  ซึ่งกระทรวงการคลังจะตรวจสอบคุณสมบัติกลุ่มดังกล่าวตามสถานะ

2. กลุ่มทั่วไป

ผู้ลงทะเบียนที่มีอายุต่ำกว่า 60 ปี ยื่นแบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ฯ 2565 กรณีไม่สามารถติดตามคู่สมรสมาเพื่อดำเนินการได้ ให้ผู้ลงทะเบียนรับรองในเอกสารที่กระทรวงการคลังกำหนดว่าไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้พร้อมลายมือชื่อพยานจำนวน 2 คน นำไปยื่นต่อหน่วยงานรับลงทะเบียน กระทรวงการคลังจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวในสถานะไม่มีคู่สมรส  

3. เมื่อผู้ลงทะเบียนผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ผู้ลงทะเบียนจะสามารถใช้สิทธิตามโครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ได้เมื่อยืนยันตัวตน ณ ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน ตั้งแต่วันที่ประกาศผลผู้ผ่านการตรวจคุณสมบัติ (ภายในระยะเวลา 180 วัน) และธนาคารกรุงไทย (ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด) 

ทั้งนี้ หากต้องใช้ใบสำคัญการหย่าในการลงทะเบียน ผู้ลงทะเบียนจะต้องนำใบสำคัญการหย่าหรือเอกสารอื่นใดที่คณะกรรมการ ฯ กำหนด มาแสดงให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี  นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติ

อย่างไรก็ตาม แนวทางการดำเนินการนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสำหรับประชาชนที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 แต่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสเพื่อลงนามในแบบฟอร์มการลงทะเบียนได้ โดยอาจมีหลายสาเหตุ เช่น ถูกทิ้งร้าง แยกกันอยู่กับคู่สมรส อยู่ระหว่างการดำเนินการหย่า เป็นต้น