แก้ไข "สถานะไม่สมบูรณ์" ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 แล้ว ตรวจสอบอีกครั้งวันไหน?

แก้ไข "สถานะไม่สมบูรณ์" ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 แล้ว ตรวจสอบอีกครั้งวันไหน?

"ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน แก้ไข "สถานะไม่สมบูรณ์" สามารถตรวจสอบได้อีกวันไหน หากยังพบ "การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" ให้ติดต่อแก้ไขได้อีกทีเมื่อไหร่?

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 หรือ บัตรคนจน ประกาศผลการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 รอบแรก เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 65 พบว่ามีผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลจากกรมการปกครองจำนวน 4,282,429 ราย จากข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนในระหว่างวันที่ 5-8 ก.ย.65 ทั้งหมด 5,246,699 ราย โดยผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบสถานะแล้วจะพบข้อความว่า "สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์" ขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติในช่วงเดือน ม.ค.66 ต่อไป

ส่วนผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านอีก 964,270 รายที่พบข้อความว่า "สถานการณ์ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" ซึ่งอาจเกิดจากข้อมูลไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ระบบจะขึ้นข้อความระบุสาเหตุของการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์  เช่น ข้อความว่า "การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" เนื่องจากตรวจสอบกับฐานข้อมูลกรมการปกครองแล้วพบว่าผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส แต่ข้อเท็จจริงปรากฎว่าคู่สมรสของผู้ลงทะเบียนเสียชีวิต และมีใบมรณบัตรของคู่สมรสแล้ว

 หรือพบข้อความว่า "การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" เนื่องจากตรวจสอบกับฐานข้อมูลกรมการปกครองแล้วพบว่าผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วน โปรดตรวจสอบจำนวนบุตร และข้อมูลเลขบัตรประชาชนของทุกราย แต่ข้อเท็จจริงปรากฎว่าบุตรของผู้ลงทะเบียนมีอายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์แล้ว เป็นต้น หากพบข้อความในลักษณะดังกล่าว 

ขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนอีกครั้งในวันที่ 20 ก.ย.65 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป หากยังพบ "การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" ให้ติดต่อแก้ไขก่อนวันที่ 3 พ.ย.65 ที่จุดลงทะเบียนเดิม ส่วนที่ลงทางออนไลน์ให้ไปจุดลงทะเบียนใดก็ได้ที่สะดวก
 

ทั้งนี้ สถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลกรมการปกครอง ระบบจะขึ้นข้อความแสดงโดยระบุสาเหตุของการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ดังนี้
1) ผู้ลงทะเบียนเป็นพระภิกษุ/สามเณร/แม่ชี

2) ไม่พบข้อมูลของผู้ลงทะเบียน

3) สถานภาพบุคคลของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง มีสถานะเสียชีวิต หรือย้ายไปต่างประเทศ หรือจำหน่าย

4) ผู้ลงทะเบียนไม่ได้มีสัญชาติไทย

5) ผู้ลงทะเบียนมีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือรูปแบบวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง

6) ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส

7) ผู้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลคู่สมรสไม่ถูกต้อง

8) ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรครบถ้วน แต่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุตรไม่ถูกต้อง

9) ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วน โปรดตรวจสอบจำนวนบุตรและข้อมูลเลขบัตรประชาชนของบุตรทุกราย
 

สำหรับ ผู้ลงทะเบียนต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ จะนับถึงวันสุดท้ายที่เปิดรับลงทะเบียนคือ วันที่ 19 ต.ค.65 ส่วนในกรณีผู้ลงทะเบียนมีครอบครัวแต่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสหรือบุตรให้มาลงทะเบียนที่จุดรับลงทะเบียนหรือลงลายมือชื่อในเอกสารได้ต้องดำเนินการอย่างไร ตรงนี้ตามกติกาตอนนี้ 

ในกรณีคู่สมรสที่จดทะเบียนและ/หรือบุตรที่อายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องลงนามทุกคนให้ครบถ้วน แต่หากคู่สมรสไม่สะดวกเดินทางมายื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนพร้อมกับผู้ลงทะเบียน ให้ขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสและ/หรือบุตร พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้วมายื่นแทนได้

ทั้งนี้ ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิแห่งรัฐยังสามารถใช่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามปกติจนกว่าจะมีการประกาศสิทธิและยืนยันสิทธิรอบใหม่ในช่วงเดือน ม.ค.66