ดีบุก เมตริกตันละ 786,740.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 71,630.00

ดีบุก	เมตริกตันละ 786,740.00  ตะกั่ว เมตริกตันละ 71,630.00

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2565

ดีบุก	เมตริกตันละ 786,740.00  ตะกั่ว เมตริกตันละ 71,630.00