ตรวจสิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 วันนี้ ประกาศผลรอบ 3 ผ่าน-ไม่ผ่าน วิธีแก้

ตรวจสิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 วันนี้ ประกาศผลรอบ 3 ผ่าน-ไม่ผ่าน วิธีแก้

เช็กเลย ตรวจสิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 บัตรคนจน วันนี้ ประกาศผลการลงทะเบียนรอบที่ 3 ผ่าน-ไม่ผ่าน และวิธีแก้

วันนี้ต้องเช็ก ตรวจสิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 หรือ ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ ประกาศผลการลงทะเบียนรอบที่ 3 ผ่าน-ไม่ผ่าน และวิธีแก้ไข

วันนี้ วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 จะมีการประกาศผล “สถานะการลงทะเบียน” ของผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ และผู้ลงทะเบียนที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลณ หน่วยงานรับลงทะเบียนแล้ว ในระหว่างวันที่ 16 – 22 กันยายน 2565 โดยผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ ดังนี้

1. เว็บไซต์โครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

2. หน่วยงานรับลงทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบโดยกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และวันเดือนปีเกิด

ตรวจสิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 วันนี้ ประกาศผลรอบ 3 ผ่าน-ไม่ผ่าน วิธีแก้

 

 

 

ล่าสุด นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ชี้แจงว่า 

ผู้ที่ลงทะเบียนที่ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนแล้วพบข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์” ผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวไม่ต้องดำเนินการใด ๆ ในช่วงนี้ โดยขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งซึ่งกระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนในช่วงเดือนมกราคม 2566 

และสำหรับผู้ลงทะเบียนที่ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนแล้วพบข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต
 

 

โดยหากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องขอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง หรือหากพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เช่น จำนวนบุตรที่อายุต่ำกว่า 18 ปี มีจำนวนมากกว่าข้อมูลบุตรที่ลงทะเบียนไว้ เป็นต้น ผู้ที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้น 

และสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ โดยจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565

ตรวจสิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 วันนี้ ประกาศผลรอบ 3 ผ่าน-ไม่ผ่าน วิธีแก้

ความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 5 - 29 กันยายน 2565 ณ เวลา 15.00 น. มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 19,103,051 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9,753,132 ราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 9,349,919 ราย 

อ้างอิง - กระทรวงการคลัง , กรุงเทพธุรกิจ