ดีบุก เมตริกตันละ 869,110.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 77,460.00

ดีบุก	เมตริกตันละ 869,110.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 77,460.00

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2565

ดีบุก	เมตริกตันละ 869,110.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 77,460.00