เช็คสิทธิ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เดือนมีนาคม 2565

เช็คสิทธิ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เดือนมีนาคม 2565

เช็คสิทธิ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" เดือนมีนาคม 2565 ได้รับเงินเยียวยาอะไรบ้าง กรมบัญชีกลาง โอนเงินเข้า "บัตรคนจน" วันที่เท่าไร ถอนเป็นเงินสดได้ไหม?

ติดตาม กรณี "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ในเดือนมีนาคม 2565 ได้รับสิทธิอะไรบ้าง ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 กรอบวงเงิน 8,070.724 ล้านบาท และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 หรือ กลุ่มเปราะบาง กรอบวงเงิน 1,351.981 ล้านบาท รวมวงเงิน 9.4 พันล้านบาท

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" จึงรวบรวมการจ่ายเงินเข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ของกรมบัญชีกลาง ในช่วงเดือนมีนาคม 2565 มีสิทธิอะไรบ้าง? และจะได้วันที่เท่าไร? ดังนี้

เช็คสิทธิ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เดือนมีนาคม 2565

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

  • ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

- วงเงินซื้อสินค้า 400/500 บาทต่อเดือน (เป็นวงเงินเดิม 200/300 บาท และวงเงินจากโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 200 บาท)

- ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน 

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย 

  • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน 
  • ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน 
  • ค่าโดยสารรถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) และ ขสมก. 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล) 

เช็คสิทธิ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เดือนมีนาคม 2565

  • ทุกวันที่ 18 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

ค่าไฟฟ้า

- เงินคืนค่าไฟฟ้า  ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)

ค่าน้ำ

- เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

  • ทุกวันที่ 22 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

- เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)

ส่วนความคืบหน้าการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 คาดว่ามีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ประมาณ 20 ล้านคน (ผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" เดิมและผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิรายใหม่) สามารถเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 

เช็คสิทธิ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เดือนมีนาคม 2565

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ 

 

ที่มา : กรมบัญชีกลาง