"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ได้วันลงทะเบียนแล้ว เช็คเลย คนเก่าต้องลงด้วยมั้ย?

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ได้วันลงทะเบียนแล้ว เช็คเลย คนเก่าต้องลงด้วยมั้ย?

อัพเดท "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ประจำปี 2565 ล่าสุด ได้วันลงทะเบียนแล้ว เช็คเลย คนเก่าต้องลงด้วยมั้ย? มีคำตอบจากผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

อัพเดท "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ประจำปี 2565 โดยนายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้ตอบข้อสงสัยในประเด็นหลักเกณฑ์ เงื่อนไข คุณสมบัติ รวมไปถึงข้อสงสัยที่ว่า จะเริ่มลงทะเบียนได้เมื่อไหร่ ใช้จ่ายได้วันไหน และคนเก่าที่มีบัตรฯอยู่แล้ว ต้องลงด้วยหรือไม่นั้น

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- คลังจ่อเปิดลงทะเบียน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบใหม่ เช็คเงื่อนไขที่นี่

- บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ "บัตรคนจน" ประจำปี 2565 สรุปมาให้ ใครมีสิทธิบ้าง

- “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ได้สิทธิอะไรบ้าง?

 

สำหรับปี 2565 มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์เล็กน้อย เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน โดยมีทั้งหมด 8 ข้อ ดังนี้

 

1.มีสัญชาติไทย

 

2.มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

 

3.ไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้ ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ฯ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน ผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา

 

4.รายได้ของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง และหากมีครอบครัว รายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง

 

การคำนวณรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนคำนวณได้จากการรวมรายได้ของผู้ลงทะเบียน และสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน หารด้วยจำนวนบุคคลทั้งหมดในครอบครัว

 

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ได้วันลงทะเบียนแล้ว เช็คเลย คนเก่าต้องลงด้วยมั้ย?

 

5.ทรัพย์สินทางการเงินได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตรและตราสารหนี้ภาครัฐ ของผู้ลงทะเบียนต้องมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง และหากมีครอบครัว ทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

 

การคำนวณทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนคำนวณได้จากการรวมมูลค่าทรัพย์สินทางการเงินของผู้ลงทะเบียน และสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน หารด้วยจำนวนบุคคลทั้งหมดในครอบครัว

 

 

6.อสังหาริมทรัพย์ ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

 

6.1.กรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว

 

1) ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)


    1.1) กรณีอยู่อาศัยอย่างเดียว

  • บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องแถว และตึกแถว ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา
  • ห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร

    1.2) กรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรจะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

 

2.ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย


    2.1 ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่
    2.2 ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่

 

6.2) กรณีผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว


1) ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)


    1.1) กรณีอยู่อาศัยอย่างเดียว


          1.1.1) กรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของที่ดิน ที่มีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องแถว และตึกแถวแยกจากกัน ไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตาม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินของลงทะเบียนและคู่สมรสแต่ละคนต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา

 

กรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของที่ดินที่มีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องแถว และตึกแถวร่วมกัน ไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตาม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสรวมกันต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา


          1.1.2) กรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของห้องชุดแยกจากกัน ไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตาม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสแต่ละคนต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร

 

กรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของห้องชุดร่วมกัน ไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตาม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสรวมกันต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร


      1.2) กรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 20 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรจะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 2 ไร่


2) ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย


    2.1) ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 2 ไร่


    2.2) ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 20 ไร่

 

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ได้วันลงทะเบียนแล้ว เช็คเลย คนเก่าต้องลงด้วยมั้ย?

 

7.ผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีบัตรเครดิต ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

 

8.ผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีวงเงินกู้ หรือมีวงเงินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์ ดังนี้

  • วงเงินกู้สำหรับที่อยู่อาศัยรวมไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
  • วงเงินกู้สำหรับยานพาหนะรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท

 

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ได้วันลงทะเบียนแล้ว เช็คเลย คนเก่าต้องลงด้วยมั้ย?

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รายเก่าที่มีบัตรฯอยู่แล้ว ต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่?

 

ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ระบุว่า คนที่มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อยู่แล้วต้องลงทะเบียนใหม่ เนื่องจากครั้งนี้มีการตรวจเรื่องของคุณสมบัติเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามหากเป็นผู้ที่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ยังไงก็ไม่มีปัญหาและจะได้สิทธิถือบัตรฯอยู่แล้ว

 

เริ่มลงทะเบียนได้เมื่อไหร่?

 

ลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ หรือลงทะเบียนได้ที่หน่วยรับลงทะเบียนกว่า 8,000 แห่งทั่วประเทศ จะเริ่มลงได้ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2565 (กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน)

 

ส่วนกำหนดการหรือเป็นช่วงเดือนไหนนั้น จะมีการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะมีการกำหนดเวลา หลักเกณฑ์ให้เป็นกิจลักษณะ ซึ่งต้องรอให้ทางคณะกรรมการฯพิจารณาให้เรียบร้อยก่อน 

 

เริ่มใช้สิทธิวันไหน?

 

ส่วนเรื่องการใช้สิทธิคาดว่าจะเป็นช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2565 หรือช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไป

 

ทั้งนี้ การเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ประจำปี 2565 สามารถเข้าร่วมได้ที่หน่วยรับลงทะเบียน ประกอบด้วย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) , ธนาคารออมสิน , ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) , กรมบัญชีกลาง , กระทรวงมหาดไทย (ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ) , สำนักงานเขตกรุงเทพมหานาคร , สำนักงานเมืองพัทยา หรือ ณ สถานที่ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนกำหนด หรือ ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์โครงการกำหนด